รายงานการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ คปภ.

print
​​

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (ปผช.)

รายงานการเปิดเผยข้อมูลปี 2561

ไตรมาส 3 / 2561

​​

ไตรมาส 2 / 2561

​​​​

ไตรมาส 1 / 2561

​​
​​​​
รายงานการเปิดเผยข้อมูลปี 2560

ประจำปี 2560

​​
​​​​

แบบงบดุล

แบบงบดุลปี 2560

แบบงบดุลปี 2559

แบบงบดุลปี 2558

แบบงบดุลปี 2557

แบบงบดุลปี 2556

แบบงบดุลปี 2555

แบบงบดุลปี 2554

แบบงบดุลปี 2553

แบบงบดุลปี 2552

แบบงบดุลปี 2551

แบบงบดุลปี 2550

แบบงบดุลปี 2549

ฐานะการเงินและผลดำเนินการ

การขอเอาประกันและขอรับสินไหม/ผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์

ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2561

ไตรมาส 2/2561

ไตรมาส 1/2561

ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2560

ไตรมาส 4/2560

ไตรมาส 3/2560

ไตรมาส 2/2560

ไตรมาส 1/2560

ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2559

ไตรมาส 4/2559

ไตรมาส 3/2559

ไตรมาส 2/2559

ไตรมาส 1/2559

ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2558

ไตรมาส 4/2558

ไตรมาส 3/2558

ไตรมาส 2/2558

ไตรมาส 1/2558

ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2557

ไตรมาส 4/2557

ไตรมาส 3/2557

ไตรมาส 2/2557

ไตรมาส 1/2557

ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2556

ไตรมาส 4/2556

ไตรมาส 3/2556

ไตรมาส 2/2556

ไตรมาส 1/2556

ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2555

ไตรมาส 4/2555

ไตรมาส 3/2555

ไตรมาส 2/2555

ไตรมาส 1/2555

ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2554

ไตรมาส 4/2554

ไตรมาส 3/2554

ไตรมาส 2/2554

ไตรมาส 1/2554

ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2553

ไตรมาส 4/2553

ไตรมาส 3/2553

ไตรมาส 2/2553

ไตรมาส 1/2553

ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2552

ไตรมาส 4/2552

ไตรมาส 3/2552

ไตรมาส 2/2552

ไตรมาส 1/2552

ฐานะการเงินและผลดำเนินการ ปี 2551

ไตรมาส 4/2551