การกำกับดูแลกิจการที่ดี

print
​​

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ยึดมั่นในหลักสำคัญของกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ
อันประกอบด้วย

 1. Accountability

  ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ
  ของตัวเอง และสามารถชี้แจงหรืออธิบาย
  การตัดสินใจนั้นได้
 2. Transparency

  ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่ตรวจสอบได้
  และการเปิดเผยข้อมูล อย่างโปร่งใส แก่ผู้
  เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 1. Responsibility

  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และภาระ
  งานตามที่ได้รับ มอบหมาย ด้วยความรู้ ความ
  สามารถสูงสุด ด้วยความรอบคอบ ภายใต้
  กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน์สูงสุด ขององค์กร
 2. Ethics

  การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบ
  ธุรกิจ ภายใต้กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน์
  สูงสุดขององค์กร และมีแนวประพฤติปฏิบัติ
  ทางธุรกิจที่ซื่อสัตย์เป็นมิตร และยุติธรรม
 1. Equitability

  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
  เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และมีคำอธิบายได้
 2. Corporate Social Responsibility

  การมีความรับผิดชอบต่อสังคม