สมัครงาน

print

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร
ให้บรรลุภารกิจที่มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินชั้นนำ มุ่งเน้นความมั่นคงและมีความเป็นเลิศในการบริการ ให้พนักงาน
ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการ ตัดสินใจร่วมงานกับเรา

กรอกใบสมัครออนไลน์
หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย มาที่ recruit@bangkoklife.com
ส่วนบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. : 0 2777 8000

รายละเอียด ตำแหน่งว่าง

 1. อัตรา
 2. ชื่อตำแหน่ง
 3. สถานทีปฏิบัติงาน
 4. ลักษณะงาน
  และคุณสมบัติ
 1. 2
 2. นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)
 3. สำนักงานใหญ่
 4. คลิกดูรายละเอียด
 1. 1
 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ลงทุน
 3. สำนักงานใหญ่ - RCA
 4. คลิกดูรายละเอียด
 1. 1
 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
 3. สำนักงานใหญ่
 4. คลิกดูรายละเอียด
 1. 2
 2. เจ้าหน้าที่บริหารเงิน
 3. สำนักงานใหญ่ - RCA
 4. คลิกดูรายละเอียด
 1. 2
 2. เจ้าหน้าที่บัญชี
 3. สำนักงานใหญ่
 4. คลิกดูรายละเอียด
 1. 1
 2. ผู้บริหารส่วนพัฒนาแผนงานและกลยุทธ์
 3. สำนักงานใหญ่
 4. คลิกดูรายละเอียด
 1. 1
 2. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
 3. สำนักงานใหญ่
 4. คลิกดูรายละเอียด
 1. 1
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้เอาประกัน
 3. สำนักงานใหญ่
 4. คลิกดูรายละเอียด
 1. 2
 2. เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม
 3. สำนักงานใหญ่
 4. คลิกดูรายละเอียด
 1. 2
 2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 3. สำนักงานใหญ่ - RCA
 4. คลิกดูรายละเอียด
 1. 1
 2. ผู้บริหารส่วนคดีความและที่ปรึกษา
 3. สำนักงานใหญ่
 4. คลิกดูรายละเอียด
 1. 1
 2. DBA Oracle (เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล)
 3. สำนักงานใหญ่
 4. คลิกดูรายละเอียด
 1. 1
 2. Call Center
 3. สำนักงานใหญ่ - RCA
 4. คลิกดูรายละเอียด
 1. 1
 2. IT Security
 3. สำนักงานใหญ่
 4. คลิกดูรายละเอียด
 1. 6
 2. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
 3. สำนักงานใหญ่
 4. คลิกดูรายละเอียด
 1. 1
 2. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 3. สำนักงานใหญ่ - RCA
 4. คลิกดูรายละเอียด

รายละเอียด สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ประกันชีวิตกลุ่ม
3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก (รวมถึงคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตร)
4. ห้องสมุดกลาง
5. ห้องพยาบาล
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. เครื่องแบบพนักงาน
8. เงินกู้สวัสดิการพนักงาน
9. กิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

สวัสดิการอื่น ๆ

1. รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
2. การฝึกอบรม สัมมนา ชมรม และสันทนาการต่าง ๆ
3. ของขวัญวันเกิดพนักงาน
4. ของเยี่ยม กรณีพนักงานเจ็บป่วย หรือ ของรับขวัญกรณีคลอดบุตร
5. เงินช่วยเหลืองานศพ