การแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียน

print

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต หรือตัวแทนของบริษัท ซึ่งบริษัทถือเป็นเรื่องสำคัญ ทุกข้อร้องเรียน และความคิดเห็นของผู้ร้องเรียนจะได้รับการใส่ใจ แก้ไขปรับปรุง โดยสามารถร้องเรียนได้ที่

ไปรษณีย์

ศูนย์บริการลูกค้า
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ซอยศูนย์วิจัย
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

อีเมล์

csc@bangkoklife.com

นอกจากนี้บริษัทยังจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการฉ้อฉล การทุจริต หรือการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่

ไปรษณีย์

คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ซอยศูนย์วิจัย
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

อีเมล์

audit_committee@bangkoklife.com

ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนควรให้ข้อมูลให้ชัดเจน ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์
รายละเอียดของเหตุการณ์ หมายเลขโทรศัพท์หรือ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อกลับเพื่อที่ผู้ดำเนินการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบสวนข้อเท็จจริง บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้