เกี่ยวกับการประกันกลุ่ม

print

การมีส่วนร่วมสร้างสังคม ที่มั่นคงน่าอยู่ เป็นภารกิจสำคัญหนึ่งที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยึดถือเสมอมา.....สังคม
ที่มั่นคงน่าอยู่ เกิดจากการที่ทุกคนทุกครอบครัวมีหลักประกันที่มั่นคงไว้วางใจได้ สร้างความอุ่นใจให้กับทุกคนในการปฏิบัติงาน และ
ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมั่นใจ

ประกันกลุ่มของบริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรที่มีชื่อเสียงทางด้านการเงินและมีความมั่นคงมาก อาทิ Nippon Life Insurance, Swiss Life
Network, Mitsui Life Insurance เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจทางด้านประกันภัยที่มากด้วยประสบการณ์ ส่งผลให้ การประกันกลุ่มของบริษัทฯ
เปี่ยมไปด้วยรากฐานการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง และในปีที่ผ่านมา ธุรกิจการประกันกลุ่มมีอัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันเท่ากับ ร้อยละ
18.29 ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ดูแลสวัสดิการของพนักงานและสมาชิก และจากความเชื่อถือที่บริษัทฯ
ได้รับ ทำให้การประกันกลุ่มของบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังได้รับคัดเลือกจาก กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็น บริษัทที่มีการ
บริหารงานดีเด่น รางวัลชมเชย ติดต่อกัน 2 ปี ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของบริษัทฯ และจะนำความภาคภูมิใจนี้แปรเป็นพลังในการร่วม
สร้างสรรค์สังคมที่มั่นคงน่าอยู่ให้กับทุกครอบครัวอย่างซื่อสัตย์สุจริตตลอดไป