การประกันชีวิตกลุ่ม

print

การประกันชีวิตกลุ่ม ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ ทั่วโลก

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หรือทายาท ตามที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้
ในทันทีที่ได้พิสูจน์ถึงการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย
** ขยายความคุ้มครองการเสียชีวิตกรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ก่อนอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์ เมื่อผู้เอาประกันภัย
พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน อันเนื่องมาจากการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทฯ จะขยายความคุ้มครองการประกันชีวิตให้กับ
ผู้เอาประกันภัย ดังกล่าวเท่ากับระยะเวลาที่ทำประกันมาก่อนหน้านั้น แต่ไม่เกิน 12 เดือน เมื่อปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในขณะที่ยัง
คงอยู่ในสภาพทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ภายในระยะเวลาที่ขยายให้ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ บริษัทฯจะจ่ายจำนวนงินเอาประกันภัย
ให้แก่ผู้รับประโยชน์