ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

print

คณะกรรมการได้จัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของบริษัท ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศ

คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
โทรศัพท์ : 0 2777 8846
อีเมล์ : ir@bangkoklife.com

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ชื่อ - นามสกุล :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

เรื่อง :

ข้อความ :

กรุณากรอกตัวเลขตามรูป :