ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

print
​​

บริษัทมุ่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณะชนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้าน ทั่วถึงและทันกาล เช่น
ข้อมูลรายงานงบการเงินประจำปี ข้อมูลการประเมินมูลค่าธุรกิจ (Embedded Value) ข้อมูลองค์กร ข่าวสารกิจกรรมของบริษัทอย่างถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั่วไป สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอ ผ่านทางข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท
www.bangkoklife.com

Financial Highlight
 1. Items
  • Consolidate
   3Q18
  • Separate
   3Q18
  • Consolidate
   2017
  • Separate
   2017
  • Consolidate
   2016
  • Separate
   2016
  • Consolidate
   2015
  • Separate
   2015
  • Consolidate
   2014
  • Separate
   2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
 1. Total Assets
  • 324,885
  • 324,862
  • 308,729
  • 308,729
  • 282,356
  • 282,358
  • 249,576
  • 249,577
  • 215,590
  • 215,588
  • 172,235
  • 143,567
  • 112,459
  • 88,943
 1. Investment Assets
  • 313,025
  • 313,040
  • 299,012
  • 299,085
  • 272,358
  • 272,402
  • 240,804
  • 240,813
  • 208,680
  • 208,676
  • 165,983
  • 138,494
  • 107,932
  • 85,864
 1. Life Policy Reserve
  • 271,236
  • 271,236
  • 256,595
  • 256,595
  • 233,412
  • 233,412
  • 207,308
  • 207,308
  • 178,492
  • 178,492
  • 136,616
  • 112,337
  • 89,472
  • 69,203
 1. Shareholder’s Equity
  • 40,426
  • 40,413
  • 38,765
  • 38,786
  • 33,329
  • 33,341
  • 26,990
  • 26,998
  • 25,576
  • 25,579
  • 22,264
  • 19,465
  • 13,431
  • 10,917
 1.     Premium on Share Capital
  • 3,361
  • 3,361
  • 3,361
  • 3,361
  • 3,309
  • 3,309
  • 3,220
  • 3,220
  • 2,988
  • 2,988
  • 2,846
  • 2,759
  • 2,700
  • 2,700
 1. Premium Income
  • 31,795
  • 31,795
  • 44,039
  • 44,039
  • 43,333
  • 43,333
  • 44,175
  • 44,175
  • 51,172
  • 51,172
  • 38,795
  • 34,128
  • 31,067
  • 25,873
 1. Investment Income
  • 9,289
  • 9,236
  • 11,603
  • 11,603
  • 10,632
  • 10,632
  • 10,171
  • 10,171
  • 10,255
  • 10,255
  • 7,702
  • 6,263
  • 5,093
  • 3,987
 1. Underwriting Expenses
  • 36,638
  • 36,631
  • 50,501
  • 50,488
  • 47,640
  • 47,634
  • 48,587
  • 48,582
  • 56,349
  • 56,349
  • 39,296
  • 33,966
  • 29,925
  • 24,993
 1. Operating Expenses
  • 1,377
  • 1,371
  • 1,737
  • 1,716
  • 1,778
  • 1,750
  • 2,054
  • 2,048
  • 1,881
  • 1,878
  • 1,720
  • 1,522
  • 1,250
  • 1,120
 1. Net Profit(Loss)
  • 3,974
  • 3,939
  • 3,627
  • 3,645
  • 5,100
  • 5,122
  • 4,108
  • 4,113
  • 2,662
  • 2,665
  • 4,381
  • 3,284
  • 3,417
  • 2,796
 1. Comprehensive Income(Loss)
  • 2,582
  • 2,548
  • 6,670
  • 6,698
  • 7,335
  • 7,357
  • 2,555
  • 2,560
  • 3,809
  • 3,812
  • 3,618
  • 6,895
  • 3,554
  • 4,104

​Per Share Data
 1. EPS
  • 2.332
  • 2.307
  • 1.75
  • 1.72
  • 2.13
  • 2.14
  • 3.00
  • 3.00
  • 2.41
  • 2.42
  • 1.57
  • 1.57
  • 3.62
  • 3.09
  • 2.85
  • 2.33
 1. DPS
  • 0.32
  • 0.32
  • 0.32
  • 0.32
  • 0.54
  • 0.54
  • 0.75*
  • 0.75*
  • 0.64
  • 0.64
  • 0.91
  • 0.91
  • 0.91
  • 0.70
 1. BVS
  • 23.67
  • 23.67
  • 22.41
  • 22.40
  • 22.70
  • 22.71
  • 19.55
  • 19.55
  • 15.84
  • 15.85
Financial Ratios
 1. Ratios
  • Consolidate
   3Q18
  • Separate
   3Q18
  • Consolidate
   1H18
  • Separate
   1H18
  • Consolidate
   2017
  • Separate
   2017
  • Consolidate
   2016
  • Separate
   2016
  • Consolidate
   2015
  • Separate
   2015
  • Consolidate
   2014
  • Separate
   2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
 1. Inv.Assets: Reserve
  • 115.41%
  • 115.41%
  • 115.77%
  • 115.78%
  • 116.53%
  • 116.55%
  • 116.69%
  • 116.69%
  • 116.16%
  • 116.16%
  • 116.91%
  • 116.91%
  • 120.59%
  • 123.28%
  • 120.63%
  • 124.08%
 1. Inv.Assets: Total Assets
  • 96.35%
  • 96.36%
  • 96.76%
  • 96.77%
  • 96.85%
  • 96.87%
  • 96.46%
  • 96.34%
  • 96.49%
  • 96.49%
  • 96.80%
  • 96.79%
  • 96.37%
  • 96.47%
  • 95.97%
  • 96.54%
 1. CAR Ratio
  • 257%*
  • 257%*
  • 241%*
  • 241%*
  • 252%
  • 252%
  • 252%
  • 252%
  • 309%
  • 309%
  • 409%
  • 409%
  • 244%
  • 268%
  • 222%
  • 202%
Note : Minimum required CAR Ratio equal 140%
*Prelimary Calculations