ข้อมูลหุ้นกรุงเทพประกันชีวิต

print
ข้อมูลหลักทรัพย์

ชื่อหลักทรัพย์ : BLA

ตลาดหลักทรัพย์ : SET

ทุนจดทะเบียน : 1,708,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 1,704,235,820 บาท

อัตราส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ : 25.00 %