ห้องข่าว

print
หัวข้อเรื่อง

เปิดเผยข้อมูล Embedded Value และ Value of New Business สำหรับปี 2561 | 26 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งกรรมการอิสระ | 26 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท | 21 มกราคม 2562

เปิดเผยข้อมูล Embedded Value และ Value of New Business สำหรับปี 2560 l 29 มีนาคม 2561

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ l 26 มีนาคม 2561

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล l 23 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท l 17 มกราคม 2561

แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระ l 15 ธันวาคม 2560

แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท l 15 ธันวาคม 2560

แจ้งกรรมการบริษัทลาออก l 31 ตุลาคม 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับนายหน้าการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร l 12 ตุลาคม 2560

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท l 29 กันยายน 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) l 10 สิงหาคม 2560

แจ้งแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการ l 11 พฤษภาคม 2560

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็ปไซต์ของบริษัท l 11 พฤษภาคม 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) l 11 พฤษภาคม 2560

หุ้นเพิ่มทุนของ BLA เริ่มซื้อขายวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 l 3 พฤษภาคม 2560

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)l 27 เมษายน 2560

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 l 27 เมษายน 2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) l 10 เมษายน 2560

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5