การประชุมผู้ถือหุ้น

print

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  1. หลักเกณฑ์การเสนอวาระ การประชุมผู้ถือหุ้น
  2. แบบฟอร์มการเสนอวาระ การประชุมผู้ถือหุ้น
  3. หนังสือเชิญประชุม
    ผู้ถือหุ้น
  4. รายงานการประชุม
  5. วีดีโอวันงาน ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553