การชำระเบี้ยประกัน

คุณสามารถชำระเบี้ยประกันได้หลายช่องทางดังนี้

print
 1. ธนาคาร
 2. เอทีเอ็ม
 3. อินเตอร์เน็ต
 4. โทรศัพท์
 5. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
 6. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 7. เทสโก้ โลตัส
 8. เอ็มเปย์ สเตชั่น
 9. ทรู มันนี่
 10. PAY AT POST
 11. สาขาของบริษัท
 12. ตัวแทนประกันชีวิต
   ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ท่านสามารถชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค โดยใช้ใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยที่บริษัทจัดส่งให้ กรณีไม่มีใบแจ้งกำหนดฯ สามารถใช้แบบฟอร์มชำระเงินค่าสินค้าและบริการของแต่ละธนาคารในการทำรายการได้

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารออมสิน
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารธนชาต
 

วิธีใช้บริการ

นำใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยหรือแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร และเก็บส่วนที่เจ้าหน้าที่ธนาคารลงนามรับเงินแล้วไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน โดยไม่ต้องส่งหลักฐานใดๆ ให้บริษัท

คำแนะนำเบื้องต้น

1. บริการข้างต้น ใช้สำหรับปีกรมธรรม์ต่อไป
2. ใช้ข้อมูลในใบแจ้งการชำระเบี้ยประกัน ดังต่อไปนี้ทำรายการชำระเงินตามบริการที่เลือกใช้
เลขที่สัญญา ( Ref. No.1 ) 10 หลัก
เลขที่อ้างอิง ( Ref. No.2 ) 13 หลัก
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท 0107550000238
เลขที่บัญชีของบริษัทที่มีอยู่กับธนาคารที่เลือกใช้บริการ

​​
   ชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ของแต่ละธนาคาร

ท่านสามารถใช้ข้อมูลในใบแจ้งหนี้กำหนดชำระเบี้ยประกันภัย เลือกชำระผ่านช่องทางชำระเงิน หรือเลือกชำระโดยใช้แถบบาร์โค๊ต
 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย Company Code 33843 บมจ.ธนาคารออมสิน
บมจ.ธนาคารธนชาต

 

คำแนะนำเบื้องต้น

1. บริการข้างต้น ใช้สำหรับปีกรมธรรม์ต่อไป
2. ใช้ข้อมูลในใบแจ้งการชำระเบี้ยประกัน ดังต่อไปนี้ทำรายการชำระเงินตามบริการที่เลือกใช้
เลขที่สัญญา ( Ref. No.1 ) 10 หลัก
เลขที่อ้างอิง ( Ref. No.2 ) 13 หลัก
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท 0107550000238
เลขที่บัญชีของบริษัทที่มีอยู่กับธนาคารที่เลือกใช้บริการ

   ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต

ท่านสามารถทำรายการชำระเงินผ่านบริการ ของแต่ละธนาคารได้ ภายหลังจาการสมัครใช้บริการกับธนาคาร ที่มีบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ข้อมูลบนใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ที่บริษัทจัดส่งให้ ทำรายการได้ที่ website ของธนาคารดังต่อไปนี้
 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ www.bangkokbank.com
บมจ.ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th 
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา www.krungsrionline.com
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ www.scbeasy.com
บมจ.ธนาคารทหารไทย www.tmbdirect.com
บมจ.ธนาคารออมสิน  www.gsb.or.th
บมจ.ธนาคารธนชาต www.thanachartbank.co.th 

คำแนะนำเบื้องต้น

1. บริการข้างต้น ใช้สำหรับปีกรมธรรม์ต่อไป
2. ใช้ข้อมูลในใบแจ้งการชำระเบี้ยประกัน ดังต่อไปนี้ทำรายการชำระเงินตามบริการที่เลือกใช้
เลขที่สัญญา ( Ref. No.1 ) 10 หลัก
เลขที่อ้างอิง ( Ref. No.2 ) 13 หลัก
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท 0107550000238
เลขที่บัญชีของบริษัทที่มีอยู่กับธนาคารที่เลือกใช้บริการ

   ชำระผ่านธนาคารทางโทรศัพท์

ท่านสามารถทำรายการชำระเงินผ่านบริการทางโทรศัพท์ โดยใช้ข้อมูลบนใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ที่บริษัทจัดส่งให้ ทำรายการชำระเงินผ่านบริการ ของแต่ละธนาคาร ดังต่อไปนี้
 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang Phone Banking) หมายเลข 1333
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Phone) หมายเลข 0-2111-1111
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri Phone) หมายเลข 1572
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (K contact Center) หมายเลข 0-2888-8888
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Easy Phone) หมายเลข 0-2777-7777
บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB Phone Banking) หมายเลข 1558
บมจ.ธนาคารธนชาต (Thanachart Phone) หมายเลข 1770

คำแนะนำเบื้องต้น

1. บริการข้างต้น ใช้สำหรับปีกรมธรรม์ต่อไป
2. ใช้ข้อมูลในใบแจ้งการชำระเบี้ยประกัน ดังต่อไปนี้ทำรายการชำระเงินตามบริการที่เลือกใช้
เลขที่สัญญา ( Ref. No.1 ) 10 หลัก
เลขที่อ้างอิง ( Ref. No.2 ) 13 หลัก
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท 0107550000238
เลขที่บัญชีของบริษัทที่มีอยู่กับธนาคารที่เลือกใช้บริการ

   ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ท่านสามารถใช้บริการหักบัญชีเงินฝากของแต่ละธนาคารได้ โดยแจ้งความประสงค์ขอรับแบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงให้หักบัญชีเงินฝาก ตลอดจนวิธีใช้บริการได้จากตัวแทนของบริษัท หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ได้ที่ 02-777-8283-6

ลงทะเบียนสมัครหักบัญชีเงินฝากธนาคารได้ที่เครื่อง ATM ของแต่ละธนาคาร โดยศึกษาขั้นตอนได้จากภาพตัวอย่างการทำรายการ
 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทุกวันที่ 1 ของเดือน ระบุรหัสบริษัท 50028
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกวันที่ 2 ของเดือน ระบุเลขที่บัญชี 034-0037495
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกวันที่ 3 ของเดือน ระบุรหัสบริษัท 9015
บมจ.ธนาคารทหารไทย ทุกวันที่ 4 ของเดือน เลือกชื่อบริษัท บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
มจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกวันที่ 5 ของเดือน ระบุรหัสบริษัท 6110
บมจ.ธนาคารธนชาต ทุกวันที่ 6 ของเดือน ระบุรหัสบริษัท 20022
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกวันที่ 8 ของเดือน ระบุรหัสบริษัท 62494
บมจ ธนาคารยูโอบี ทุกวันที่ 28 ของเดือน ระบุรหัสบริษัท 20008

คำแนะนำเบื้องต้น

1. บริการข้างต้น ใช้สำหรับปีกรมธรรม์ต่อไป
2. ใช้ข้อมูลในใบแจ้งการชำระเบี้ยประกัน ดังต่อไปนี้ทำรายการชำระเงินตามบริการที่เลือกใช้
เลขที่สัญญา ( Ref. No.1 ) 10 หลัก
เลขที่อ้างอิง ( Ref. No.2 ) 13 หลัก
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท 0107550000238
เลขที่บัญชีของบริษัทที่มีอยู่กับธนาคารที่เลือกใช้บริการ

   ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ท่านสามารถชำระเงินสดได้ที่ร้าน  7-ELEVEN  และจุดบริการรับชำระที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาได้ทั่วประเทศ  

วิธีใช้บริการ

นำใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยพร้อมแถบบาร์โค้ดที่บริษัทจัดส่งให้  สำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันไม่เกิน  50,000 บาท ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการรับชำระ และเก็บใบรับเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน โดยไม่ต้องส่งหลักฐานใดๆ  ให้บริษัท

คำแนะนำเบื้องต้น

1. บริการข้างต้น ใช้สำหรับปีกรมธรรม์ต่อไป ที่บริษัท จัดส่งใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันเป็นราย 3 เดือน 6 เดือน และรายปี
2. ใช้ข้อมูลในใบแจ้งการชำระเบี้ยประกัน ดังต่อไปนี้ทำรายการชำระเงินตามบริการที่เลือกใช้
เลขที่สัญญา ( Ref. No.1 ) 10 หลัก
เลขที่อ้างอิง ( Ref. No.2 ) 13 หลัก
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท 0107550000238

   ชำระเงินสดผ่านจุดรับชำระเงินเทสโก้ โลตัส

ท่านสามารถชำระเงินสดได้ที่จุดรับชำระเงินเทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

วิธีใช้บริการ

นำใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันไม่เกิน 49,000 บาท ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการรับชำระและเก็บใบรับเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน โดยไม่ต้องส่งหลักฐานใดๆ ให้บริษัท

คำแนะนำเบื้องต้น

1. บริการข้างต้น ใช้สำหรับปีกรมธรรม์ต่อไป ที่บริษัท จัดส่งใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันเป็นราย 3 เดือน 6 เดือน และรายปี
2. ใช้ข้อมูลในใบแจ้งการชำระเบี้ยประกัน ดังต่อไปนี้ทำรายการชำระเงินตามบริการที่เลือกใช้
เลขที่สัญญา ( Ref. No.1 ) 10 หลัก
เลขที่อ้างอิง ( Ref. No.2 ) 13 หลัก
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท 0107550000238

   ชำระเงินสดผ่านจุดรับชำระเอ็มเปย์ สเตชั่น

ท่านสามารถชำระเงินสดได้ที่ เอไอเอส / เทเลวิช / ร้านค้าที่มีสัญญาลักษณ์เอ็มเปย์ สเตชั่น ทุกสาขาทั่วประเทศ

วิธีใช้บริการ

นำใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยพร้อมแถบบาร์โค้ดที่บริษัทจัดส่งให้  สำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันไม่เกิน  49,000 บาท ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการรับชำระ และเก็บใบรับเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน โดยไม่ต้องส่งหลักฐานใดๆ  ให้บริษัท

คำแนะนำเบื้องต้น

1. บริการข้างต้น ใช้สำหรับปีกรมธรรม์ต่อไป ที่บริษัท จัดส่งใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันเป็นราย 3 เดือน 6 เดือน และรายปี
2. ใช้ข้อมูลในใบแจ้งการชำระเบี้ยประกัน ดังต่อไปนี้ทำรายการชำระเงินตามบริการที่เลือกใช้
เลขที่สัญญา ( Ref. No.1 ) 10 หลัก
เลขที่อ้างอิง ( Ref. No.2 ) 13 หลัก
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท 0107550000238

   ชำระเงินสดผ่านจุดรับชำระ ทรู มันนี่

ท่านสามารถชำระเงินสดได้ที่ ศูนย์บริการทรู พาร์ทเนอร์ และทรู มันนี่ เอ็กซ์เพรส ทุกสาขาทั่วประเทศ

วิธีใช้บริการ

นำใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันไม่เกิน 30,000 บาท ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการรับชำระและเก็บใบรับเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน โดยไม่ต้องส่งหลักฐานใดๆ ให้บริษัท

คำแนะนำเบื้องต้น

1. บริการข้างต้น ใช้สำหรับปีกรมธรรม์ต่อไป ที่บริษัท จัดส่งใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันเป็นราย 3 เดือน 6 เดือน และรายปี
2. ใช้ข้อมูลในใบแจ้งการชำระเบี้ยประกัน ดังต่อไปนี้ทำรายการชำระเงินตามบริการที่เลือกใช้
เลขที่สัญญา ( Ref. No.1 ) 10 หลัก
เลขที่อ้างอิง ( Ref. No.2 ) 13 หลัก
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท 0107550000238

   ชำระเงินสดผ่านบริการ PAY AT POST

ท่านสามารถชำระเงินสดได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ

วิธีใช้บริการ

นำใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันไม่เกิน 50,000 บาท ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย และเก็บใบรับเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน โดยไม่ต้องส่งหลักฐานใดๆ ให้บริษัท

คำแนะนำเบื้องต้น

1. บริการข้างต้น ใช้สำหรับปีกรมธรรม์ต่อไป ที่บริษัท จัดส่งใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันเป็นราย 3 เดือน 6 เดือน และรายปี
2. ใช้ข้อมูลในใบแจ้งการชำระเบี้ยประกัน ดังต่อไปนี้ทำรายการชำระเงินตามบริการที่เลือกใช้
เลขที่สัญญา ( Ref. No.1 ) 10 หลัก
เลขที่อ้างอิง ( Ref. No.2 ) 13 หลัก
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท 0107550000238

   ชำระที่สาขาของบริษัท

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ และที่สาขาของบริษัท โดยสามารถเลือกการชำระเบี้ยประกันภัยได้ด้วย
เงินสด หรือเช็ค

   ชำระผ่านตัวแทนประกันชีวิต

ท่านสามารถชำระได้โดยผ่านตัวแทนที่ดูแลท่าน (โปรดเรียกใบรับเงินชั่วคราวจากตัวแทนไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง)