สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์รายบุคคลช่องทางตัวแทนที่มีสัญญาเพิ่มเติม ดังนี้

 • สุขภาพ 2011, สุขภาพ 2011 (มีความรับผิดส่วนแรก)
 • บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ
 • บีแอลเอ เฮลธ์พลัส
 • บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์

หมายเหตุ

 • ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 ธันวาคม 2562
 • กรมธรรม์สถานะมีผลบังคับ (Inforce) หรือกู้ชำระเบี้ยโดยอัตโนมัติ (Inforce APL)

ขอบเขตการบริการ

บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางอยู่ภายในประเทศไทย

1. บริการคำแนะนำด้านการแพทย์
ทางโทรศัพท์

Telephone Medical Advice

2. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล

Medical Service Provider Referral

อ่านเพิ่มเติม

อาทิ โรงพยาบาล คลินิก แพทย์
และทันตแพทย์

3. บริการส่งผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล

Arrangement of Hospital Admission

อ่านเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วยอยู่ในขั้นวิกฤตต้องการรักษาตัวในโรงพยาบาล บริการจัดเตรียมส่งผู้เอาประกันเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

บริการอื่น ๆ

 • 4. บริการให้ข้อมูลและจองรถเช่า

  Car Rental and Limousine Referral and Reservation Assistance

 • 5. บริการให้ข้อมูลและจองโรงแรม

  Hotel Referral and Reservation Assistance

 • 6. บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

  Arrangement of Emergency Medical Evacuation

  ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง เมื่ออยู่ในภาวะวิกฤต และมีความจำเป็นทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลที่ดีกว่า โดยจะบริการประสานงาน ในการจัดเตรียมยานพาหนะที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายรวมทั้งบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายทั้งหมด

 • 7. บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา

  Arrangement of Emergency Medical Repatriation

  ดำเนินการในการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยกลับภูมิลำเนาเพื่อการพักฟื้น หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อการรักษาพยาบาล โดยที่ผู้เอาประกันภัย ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกภูมิลำเนาในฐานะผู้ป่วยใน

 • 8. บริการส่งศพกลับภูมิลำเนา

  Arrangement of Repatriation of Mortal Remains

  ดำเนินการในการส่งศพของผู้เอาประกันภัยจากสถานที่เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา หรือจัดพิธีศพ ณ ถิ่นที่เสียชีวิตตามที่รับความเห็นชอบ จากญาติผู้เสียชีวิต

เงื่อนไขการใช้บริการ

ติดต่อกรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line 02-777-8989 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่

 • สำหรับบริการข้อ 1-5 เป็นการบริการให้ข้อมูลและประสานงานเท่านั้น โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามทั้งหมด (หากมี)
 • สำหรับบริการข้อ 6-8 เป็นการบริการประสานงานและจัดเตรียมเท่านั้น โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะถูกคิดค่าบริการ ตามเคสที่เกิดขึ้น โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามทั้งหมด (หากมี)
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามทุกกรณี
 • ระยะเวลาการใช้บริการ 1 ปี นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพมีผลบังคับ
 • การบริการข้างต้นนี้ เป็นการบริการในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้บริการ

ติดต่อ กรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line
02-777-8989
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่