โครงการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อหรือมีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ

กรุงเทพประกันชีวิต มอบบริการเสริม BLA EveryCare ห่วงใยคุณ...ทุกช่วงเวลา ประจำปี 2562 ให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ
ที่มีเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยลูกค้าสามารถติดต่อกรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-777-8989 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แบบประกันที่ได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

 • 1. สำหรับผู้เอาประกันภัย ที่ถือกรมธรรม์สามัญ ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ดังนี้

  สัญญาเพิ่มเติม
  การประกันสุขภาพ
  EveryCare Before EveryCare Special EveryCare After
  ช่วยเหลือฉุกเฉิน
  ทางการแพทย์
  ในประเทศไทย
  ช่วยเหลือฉุกเฉิน
  ทางการแพทย์
  ในต่างประเทศ
  บริการสำรอง
  ค่าใช้จ่ายทาง
  การแพทย์
  บริการรถ
  รับ-ส่ง เมื่อออก
  จาก รพ.
  บริการข้อมูล
  สถานพยาบาล
  ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น
  1. สุขภาพ 2011 และสุขภาพ 2011
   (แบบมีความรับผิดส่วนแรก)
  2. บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ
  3. บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส แผน 1, 2
  1. บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส แผน 3, 4, 5
  2. บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์
   พื้นที่ความคุ้มครอง ประเทศไทย
  1. บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์
   พื้นที่ความคุ้มครองทวีปเอเชีย/ทั่วโลก/ทั่วโลก
   ยกเว้น สหรัฐอเมริกา

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์

  1. สำหรับผู้เอาประกันภัย ที่ถือกรมธรรม์รายบุคคลช่องทางตัวแทน ที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ
   1. กรณีลูกค้ารายเดิม ที่เคยมีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด และยังคงสถานะมีผลบังคับ
    (Inforce / Inforce APL) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
   2. กรณีลูกค้ารายเดิมที่ซื้อหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด สถานะมีผลบังคับ
    ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 ธันวาคม 2562
   3. กรณีลูกค้ารายใหม่ที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด สถานะมีผลบังคับ
    ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 ธันวาคม 2562
  2. ระยะเวลาการใช้บริการ 1 ปี
   1. กรณีลูกค้ารายเดิมที่เคยมีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด และยังคงสถานะมีผลบังคับ ณ วันที่
    1 กุมภาพันธ์ 2562 มีระยะเวลาการใช้บริการ ภายใน 31 มกราคม 2563
   2. กรณีลูกค้ารายเดิมที่ซื้อหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด มีระยะเวลาการใช้บริการ 1 ปี
    นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพมีผลบังคับ
   3. กรณีลูกค้ารายใหม่ที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด มีระยะเวลาการใช้บริการ 1 ปี
    นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพมีผลบังคับ

หมายเหตุ

 • สิทธิ์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นได้
 • การให้ข้อมูลแนะนำ และประสานงานเป็นการให้บริการโดย International SOS services (Thailand) Ltd. โดยตรง บริษัทเป็นเพียงผู้แนะนำการบริการนี้ให้กับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามทุกกรณี
 • การบริการข้างต้นนี้ เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพในแบบที่กำหนด ภายใน 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือการยกเลิกบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม