สินไหมทดแทน

print
 1. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. การใช้บริการเรียกร้องสินไหมสุขภาพผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญา (Fax Claim)
 3. การเรียกร้องสินไหมทดแทน
  จากอุบัติเหตุ (อบ.1, อบ.2)*
 4. การเรียกร้องสินไหมทดแทนค่า
  รักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.3)
 5. การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลรายวัน
  (รพ. / รพ.ปร.)*
 6. การเรียกร้องค่าชดเชยการประกันภัยสุขภาพ
  (สภ. / สภ.2 / สภ.พิเศษ)
 7. การเรียกร้องค่าชดเชยโรคร้ายแรง(รร.)*
 8. การเรียกร้องเฉพาะกาลผู้ปกครอง(ฉป.)/
  คุ้มครองผู้ชำระเบี้ย(คช.)*
 9. การเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
 10. การพิจารณาจ่ายค่าสินไหมประกันภัยสุขภาพ(สภ.)และค่าชดเชย
 11. การเรียกร้องค่าชดเชย
  ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร(ทพ.)*
 12. การเรียกร้องสินไหมแบบประกันสุขภาพกลุ่ม
  (Health 1st)

1.การขอรับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

    - ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ

    - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการเรียกร้องด้วยตนเองตามหัวข้อ

       หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสาขาของบริษัท , ศูนย์บริการลูกค้า call center 0  2777 8888

 

2.การยื่นเอกสารการเรียกร้องฯ

    - ยื่นเอกสารที่ตัวแทนของท่าน หรือสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาทุกแห่งที่ท่านสะดวก

    - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ ส่วนสินไหม บ.กรุงเทพประกันชีวิตจำกัด ( มหาชน )

       23/115-121 รอยัลซิติ้เวนิว ถ.พระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10310

    - ส่งเอกสารผ่านระบบบริการลูกค้า คลิก (เฉพาะการเรียกร้องสินไหมที่มีเครื่องหมาย * เท่านั้น)

 

3.ระยะเวลาในการพิจารณาค่าสินไหม

   บริษัทฯ จะพิจารณาภายใน 3-15 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีมีเหตุอันชวนสงสัย บรษัทฯ จะต้องพิสูจน์หลักฐาน
   ระยะเวลาอาจต้องขยายระยะเวลาตามความจำเป็น ทั้งนี้ไม่เกิน 90 วัน

 

4.วิธีการรับเงินค่าสินไหม

    - จ่ายเป็นเช็ค/ดร๊าฟ ส่งตรงถึงผู้เอาประกันโดยตรงตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ

    - โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ ตามที่ระบุไว้กับบริษัทฯ

      ***เพื่อรับเงินค่าสินไหมได้สะดวกรวดเร็ว ท่านสามารถเลือกรับค่าสินไหมโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
      เพียงกรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมแนบสำเนา
      หน้าสมุดบัญชีธนาคารมาพร้อมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหม

 

การใช้บริการเรียกร้องสินไหมสุขภาพผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญา (Fax Claim)

เอกสารที่ใช้

1. ผู้เอาประกันตรวจสอบ โรงพยาบาลคู่สัญญา (เฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายคู่สัญญา)
2. การแสดงตนของผู้เอาประกันโดยแสดงบัตรประชาชนเท่านั้น (เพิ่อความสะดวกรวดเร็วกรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือแจ้งเลขที่กรมธรรม์)กรณีเด็ก ยังไม่บรรลุนิติภาวะแสดงบัตรผู้ปกครอง
3. ขั้นตอนต่อไป ทางโรงพยาบาลคู่สัญญาจะเป็นผู้ประสานงานกับบริษัทโดยตรงและให้คำแนะนำท่านต่อไป

การเรียกร้องสินไหมทดแทนจาก อุบัติเหตุ (อบ.1, อบ.2)

เอกสารที่ใช้

1. ใบเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลรายวันและการประกันภัยสุขภาพหรือการประสบอุบัติเหตุ
2. ใบเสร็จรับเงินหรือสำเนา (เฉพาะ กรณีเข้ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ ป่วยใน)
3. ใบบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (กรณีถูกทำร้ายหรือร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายถึงการเรียกร้องสินไหมทดแทนเนื่องจากผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บหรือ สูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ

ดาวโหลด ใบเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลรายวันและการประกันภัยสุขภาพหรือการประสบอุบัติเหตุ

การเรียกร้องสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.3)

เอกสารที่ใช้

1. ใบเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลรายวันและการประกันภัยสุขภาพหรือการประสบอุบัติเหตุ
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
3. ใบสรุปหน้างบ (กรณีผู้ป่วยใน)
4. ใบบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (กรณีถูกทำร้ายหรือร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายถึงการเรียกร้องสินไหมทดแทนเนื่องจากผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บหรือ สูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ

ดาวโหลด ใบเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลรายวันและการประกันภัยสุขภาพหรือการประสบอุบัติเหตุ

การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลรายวัน (รพ. / รพ.ปร.)

เอกสารที่ใช้

1. ใบเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลรายวันและการประกันภัยสุขภาพหรือการประสบอุบัติเหตุ
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงหรือสำเนา
3. ฟิล์มเอ็กซเรย์และผลการอ่าน (กรณีกระดูกหักหรือแตก)
4. ใบบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (กรณีถูกทำร้ายหรือร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ)
5. สำเนาใบอนุญาตประกอบสถาน พยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (กรณีเข้ารับการรักษาในสถาน พยาบาลซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาล)

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายถึง การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

ดาวโหลด ใบเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลรายวันและการประกันภัยสุขภาพหรือการประสบอุบัติเหตุ

การเรียกร้องค่าชดเชยการประกันภัยสุขภาพ (สภ. / สภ.2 / สภ.พิเศษ)

เอกสารที่ใช้

1. ใบเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลรายวันและการประกันภัยสุขภาพหรือการประสบอุบัติเหตุ
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และใบสรุปหน้างบ
3. ฟิล์มเอ็กซเรย์และผลการอ่าน (กรณีกระดูกหักหรือแตก)
4. ใบบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (กรณีถูกทำร้ายหรือร้องทุกข์ต่อเจ้า หน้าที่ตำรวจ)
5. สำเนาใบอนุญาตประกอบสถาน พยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้าง คืน (กรณีเข้ารับการรักษาในสถาน พยาบาลซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาล)

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายถึง การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

ดาวโหลด ใบเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลรายวันและการประกันภัยสุขภาพหรือการประสบอุบัติเหตุ

การเรียกร้องค่าชดเชยโรคร้ายแรง(รร.)

เอกสารที่ใช้

1. ใบเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลรายวันและการประกันภัยสุขภาพหรือการประสบอุบัติเหตุ

2. เอกสารผลตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ หรือผลตรวจชิ้นเนื้อ

3. แบบฟอร์มการเรียกร้องกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ดาวโหลด ใบเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลรายวันและการประกันภัยสุขภาพหรือการประสบอุบัติเหตุ

การเรียกร้องเฉพาะกาลผู้ปกครอง(ฉป.) /คุ้มครองผู้ชำระเบี้ย(คช.)

เอกสารที่ใช้

1. สำเนาใบมรณะบัตรที่เจ้าหน้าที่อำเภอหรือเจ้าหน้าที่สาขาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันที่มีการคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านแล้ว
3. แบบอ้างสิทธิ ข.

กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรมให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

1. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ดาวโหลด แบบอ้างสิทธิ ข.

การเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

เอกสารที่ใช้

1. สำเนาใบมรณบัตรที่เจ้าหน้าที่อำเภอเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันที่มีการคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านแล้วฉบับจริงพร้อมสำเนา หรือให้เจ้าหน้าที่อำเภอเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ หรือสำเนาสูติบัตร (กรณียังไม่มีบัตรประชาชน)
5. กรมธรรม์ฉบับจริง
6. ใบแจ้งความ
7. แบบอ้างสิทธิ ก. (ให้ผู้รับผลประโยชน์กรอกรายละเอียด 1 แผ่น ต่อ 1 คน)
8. แบบอ้างสิทธิ ข. ให้แพทย์ผู้ทำการักษาเป็นผู้กรอกรายละเอียด
9. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
10. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีตายผิดปกติ-หรือผิดธรรมชาติ)
11. เอกสารประกอบการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมรณกรรม (ใบนำส่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายถึง การเรียกร้องสินไหมทดแทน กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต

ดาวโหลด เอกสารประกอบการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

การพิจารณาจ่ายค่าสินไหมประกันภัยสุขภาพ(สภ.) และค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาล(รพ.,รพ.ปร.)

การพิจารณาจ่ายค่าสินไหมประกันภัยสุขภาพ (สภ.)และค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาล (รพ.,รพ.ปร.) กรณีการทำหัตถการผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day case)

 

บริษัท เห็นสมควรขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้เอาประกันเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ (Day case) จำนวน 21 รายการ โดยผู้เอาประกันภัยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน สำหรับสัญญาประกันภัยสุขภาพ สภ.1, สภ.2 และสภ.พิเศษ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป***
รายละเอียด 21 หัตถการ (คลิกที่นี่)

บริษัท กำหนดวิธีการจ่ายสินไหมค่าชดเชยรายวัน (รพ.,รพ.ปร.) กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day case) หากผู้เอาประกันบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ (Day Case) จำนวน 18 รายการ บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวันที่ต้องเข้ารับการรักษาให้แก่ผู้เอาประกันภัยจำนวนหนึ่งวัน (1วัน) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป***
รายละเอียด 18 รายการ (คลิกที่นี่)

ดาวโหลด รายละเอียด 21 หัตถการ

การเรียกร้องค่าชดเชยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร(ทพ.)

เอกสารที่ใช้

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ดาวโหลด แบบฟอร์มการเรียกร้องกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

การเรียกร้องสินไหมแบบประกันสุขภาพกลุ่ม (Health 1st)

โรงพยาบาลคู่สัญญาเฮลธ์เฟิสต์ (Health 1st)

ดูรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา

***โปรดสังเกตเครื่องหมาย รับเงื่อนไข OPD ของแต่ละโรงพยาบาล***

วิธีการเรียกร้องสิทธิ์ OPD credit(เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญา)

1.ยื่นบัตรประกันเฮลธ์เฟิสต์ และบัตรประจำตัวประชาชน
2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
3. ตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
4. ผู้เอาประกันเซ็นต์ชื่อรับทราบยอดความคุ้มครองตามสิทธิ์หน้าบัตร

วิธีการเรียกร้องสิทธิ์แฟกซ์เคลม(กรณีนอนโรงพยาบาลหรือทำ Day surgery)

1.ยื่นบัตรประกันเฮลธ์เฟิสต์ และบัตรประจำตัวประชาชน
2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
3. เจ้าหน้าที่แฟกซ์เคลม พิจารณายอดอนุมัติค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ผู้ป่วยใน (IPD)
4. ผู้เอาประกันเซ็นต์ชื่อรับทราบยอดอนุมัติ

วิธีการเรียกร้องสิทธิ์สินไหม(Reimburse)(โดยวิธีเคลมตรงหรือกรณีใช้สิทธิ์นอกเครือข่ายโรงพยาบาลคู่สัญญา)

ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม ได้ 3 ช่องทาง
 1. ส่งผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ หรือเจ้าหน้าพัฒนาการตลาด(MDO)
 2. ส่งผ่านสำนักงานสาขาของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต 
 3. ส่งโดยตรงที่สำนักงานใหญ่บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต หรือทางไปรษณีย์

เอกสารการเรียกร้อง

 1. ใบเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลรายวันและการประกันภัยสุขภาพ หรือการประสบอุบัติเหตุ ใบเคลมกรณีผู้ป่วยใน  
​ 2. แบบฟอร์ม OPD (Illness & Accident) ใบเคลมกรณีผู้ป่วยนอก
 3. ผลฟิล์มเอกซเรย์ (กรณีกระดูกแตกหัก)
 4. บันทึกประจำวัน/ใบสรุปสำนวนคดีความ (กรณีถูกทำร้าย หรือร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ)
 5. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง พร้อมรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล