คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนประกันชีวิต หรือ Call Center โทร. 0 2777 8888

​​

คำถามที่พบบ่อย ข้อมูลต่อไปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประกันชีวิต หรือ Call Center โทร. 0 2777 8888

ประกันสุขภาพแต่ละแบบมีระยะเวลาคุ้มครองอย่างไรบ้าง?

  • โครงการบีแอลเอ เบาหวาน เทคแคร์ ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 75 ปี
  • สัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ รักษ์สุขภาพให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี
  • สัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ เฮลธ์พลัสให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี
  • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงและมรณกรรม (รร.) ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 65 ปี
  • สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ 2011 และ 2011(แบบมีความรับผิดส่วนแรก) ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี
  • แผนบีแอลเอ ชดเชยมะเร็ง ให้ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี

แผนคุ้มครองสุขภาพ บีแอลเอ เฮลธ์พลัส

หากในขณะที่ทำประกันไม่พบว่ามีโรคประจำตัว แต่ต่อมาตรวจพบเป็นโรคใดโรคหนึ่ง จะมีผลต่อการต่อสัญญาหรือไม่?

ไม่มีผลต่อการต่อสัญญาในปีต่อไป

แผนคุ้มครองสุขภาพ บีแอลเอ เฮลธ์พลัส ให้ความคุ้มครองขณะที่อยู่ต่างประเทศหรือไม่?

จะให้ความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย แต่กรณีที่เดินทางไปต่างประเทศจะให้ความคุ้มครองตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์เฉพาะในกรณีการบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยสำหรับกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศตามคำนิยามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ วันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในต่างประเทศ ต้องอยู่ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทยแต่ละครั้ง โดยบริษัทจะคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ในประเทศนั้นๆ

ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองหรือไม่?

  • สำหรับโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายคู่สัญญา การเรียกร้องสินไหมสามารถทำได้ผ่านบริการแฟกซ์เคลม(Fax Claim) โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย แต่อาจต้องชำระเงินเฉพาะส่วนเกินความคุ้มครอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท
  • กรณีที่อยู่นอกเวลาทำการหรือข้อมูลไม่ชัดเจนหรือบริษัทไม่สามารถสื่อสารกับโรงพยาบาลเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด แล้วส่งเอกสารมาเรียกร้องสินไหมตามช่องทางปกติ
  • สำหรับโรงพยาบาลนอกเครือข่ายคู่สัญญา ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแล้วส่งเอกสารมาเรียกร้องสินไหมตามช่องทางปกติ

ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพหรือไม่?

ผู้ขอเอาประกันภัยต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนในใบคำขอให้แก่บริษัททราบตามความเป็นจริง โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัญญาประกันภัยชีวิตหลัก

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือนได้หรือไม่?

สามารถเลือกได้แต่ต้องเป็นไปตามสัญญาประกันภัยชีวิตหลัก