สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซูเปอร์ แคร์

ย้อนกลับ
​​
สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซูเปอร์ แคร์

คุณรู้หรือไม่?
ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่น่าหนักใจ คือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นทุกปี จะดีกว่าไหม...ถ้าเราเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงนี้ไว้ตั้งแต่วันนี้

รายละเอียดการรับประกันภัย
 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-65 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี)
 2. สัญญาแบบปีต่อปี สามารถต่ออายุได้เท่ากับระยะเวลาตามสัญญาประกันชีวิตหลัก สูงสุดถึงอายุ 79 ปี
 3. สัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ ซูเปอร์ แคร์ จะต้องซื้อแนบกับสัญญาประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 100,000 บาท
 4. จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ ซูเปอร์ แคร์ ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทั้งนี้ สามารถ ซื้อสัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ ซูเปอร์ แคร์ ได้มากกว่า 1 สัญญา โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซูเปอร์ แคร์ ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท และเมื่อรวมกับสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรงและมรณกรรมทั้งหมดแล้ว จำนวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน
 5. สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่ หรือกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับอยู่ได้
 6. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
คุ้มครอง 6 กลุ่มโรคร้ายแรง
 1. กลุ่ม 1 : กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก
 2. กลุ่ม 2 : กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือดและผลสืบเนื่อง
 3. กลุ่ม 3 : กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญ
 4. กลุ่ม 4 : กลุ่มภาวะติดเชื้อ หรือการบาดเจ็บร้ายแรง
 5. กลุ่ม 5 : กลุ่มโรคร้ายแรงอื่นๆ
 6. กลุ่ม 6 : กลุ่มโรคร้ายแรงที่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์

พร้อมรับมือโรคร้ายแรง
สบายใจกับความคุ้มครองที่มากกว่า

 • คุ้มครองโรคร้ายแรง 6 กลุ่ม รวมทั้งหมด 47 โรคร้ายแรง
 • รับผลประโยชน์สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อ 1 กลุ่มโรคร้ายแรง เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่า เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงที่เหลืออยู่*
 • รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคร้ายแรงกลุ่มที่ 6 ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกก่อนอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์)
 • รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้งจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

*ความคุ้มครองโรคร้ายแรงในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่บริษัทได้จ่ายเงินผลประโยชน์ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้ว ความคุ้มครองในกลุ่มโรคร้ายแรงนั้นๆ จะสิ้นผลบังคับทันที กรณีที่บริษัทยังไม่ได้จ่ายผลประโยชน์ หรือยังจ่ายผลประโยชน์ไม่ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ความคุ้มครองโรคร้ายแรงในกลุ่มนั้น ยังคงมีบังคับต่อไป โดยผลประโยชน์ที่เหลือจะเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยหักด้วยจำนวนเงินผลประโยชน์ที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)