ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป
ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่มีประกันสุขภาพ

และต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สามารถแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิแก่บริษัทได้แล้ว

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315 ว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จากเบี้ยประกันสุขภาพ กำหนดให้ผู้มีเงินได้แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิแก่บริษัทประกันชีวิต และยินยอมให้บริษัทส่ง
และเปิดเผยข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพตามที่ได้รับแจ้ง ให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคมของปีถัดไป

ดังนั้น เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีของท่าน ขอให้แจ้งความประสงค์มายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรณีที่ท่าน
ไม่แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ บริษัทจะไม่สามารถนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพของท่านให้แก่กรมสรรพากรได้ จึงอาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนในส่วนนี้ได้
แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพได้ที่นี่
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
ทุกวัน เวลา 8.30 - 19.00 น.
ช่องทางออนไล์ ช่องทางออนไลน์(ผ่านระบบบริการลูกค้า)
ช่องทางออนไล์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งกลับบริษัทผ่าน
ตัวแทนของท่าน
หรือสาขากรุงเทพประกันชีวิตทั่วประเทศ
ไปรษณีย์:
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริหารงานกรมธรรม์
เลขที่ 23/115-121 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Fax:
02-777-8530

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315 ว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จากเบี้ยประกันสุขภาพ กำหนดให้ผู้มีเงินได้แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิแก่บริษัทประกันชีวิต และยินยอมให้บริษัทส่ง
และเปิดเผยข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพตามที่ได้รับแจ้ง ให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคมของปีถัดไป

ดังนั้น เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีของท่าน ขอให้แจ้งความประสงค์มายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรณีที่ท่าน
ไม่แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ บริษัทจะไม่สามารถนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพของท่านให้แก่กรมสรรพากรได้ จึงอาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนในส่วนนี้ได้
แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพได้ที่นี่
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
ทุกวัน เวลา 8.30 - 19.00 น.
ช่องทางออนไล์ ช่องทางออนไลน์ (ผ่านระบบบริการลูกค้า)
ช่องทางออนไล์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งกลับบริษัทผ่าน
ตัวแทนของท่าน หรือสาขากรุงเทพประกันชีวิตทั่วประเทศ
ไปรษณีย์:
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารงานกรมธรรม์
เลขที่ 23/115-121 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Fax:
02-777-8530
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)