nine

ประกันสุขภาพที่คิดเพื่ออนาคต

บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์

ประกันสุขภาพที่จ่ายตามจริงสูงสุด 100 ล้านบาท
ครอบคลุมทั่วโลก ถึงอายุ 99 ปี

“ที่สุดของแผนประกันสุขภาพที่คิดรอบคอบ เพื่อคนพิเศษเช่นคุณ”

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ถึงอายุ 99 ปี
คุ้มครองตลอด
24 ชั่วโมง ทั่วโลก
ถึงอายุ 99 ปี
ค่าห้องโรงพยาบาลสูงสุด วันละ 25,000 บาท
ค่าห้องโรงพยาบาล
สูงสุด วันละ
25,000 บาท
รองรับค่าใช้จ่ายจากเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย
รองรับค่าใช้จ่าย
จากเทคโนโลยี
การรักษาที่ทันสมัย
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน
คุ้มครองค่ารักษา
พยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
คุ้มครองค่ารักษาและดูแลช่วงพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล
คุ้มครองค่ารักษา
และดูแลช่วงพักฟื้น
หลังออกจาก
โรงพยาบาล

ความคุ้มครองข้างต้นกรณีเลือกแผน 3 แบบทั่วโลก และทำประกันก่อนอายุ 80 ปี | ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

พิเศษ! รับบริการเสริมด้านสุขภาพ BLA EveryCare
ดูแลคุณทุกช่วงเวลาแบบครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง

EveryCare Before
EveryCare Before เตรียมให้พร้อมก่อนเจ็บป่วย
EveryCare Special
EveryCare Special อุ่นใจเป็นพิเศษเมื่อเข้ารักษา
EveryCare After
EveryCare After ดูแลเมื่อออกจากโรงพยาบาล

สนใจแบบประกัน บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์