กรุงเทพ 185

เบี้ยเริ่มต้น 1,000 บาท/เดือน (ทุนประกัน 100,000 บาท)
เลือกชำระเบี้ยรายเดือน หรือ รายปี
ครบสัญญารับเริ่มต้น 185,000 บาท
max-coverage-icon
รับผลประโยชน์เงินคืนปีละ 1 - 2%[1]
รวมตลอดสัญญา 220%
pay-short
เลือกชำระเบี้ย
รายเดือน หรือ รายปี
discount-icon
ลดหย่อนภาษีสูงสุด
100,000 บาทต่อปี

[1] % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 65 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 25 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
  • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี หรือ รายเดือน (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งแรก 2 งวด)
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท[1]
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
smartsaving1510 benefits
กรณีมีชีวิตอยู่ กรณีเสียชีวิต
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10
รับเงินคืนปีละ 1.0%[1]
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 11 - 20
รับเงินคืนปีละ 1.5%[1]
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 21 - 25
รับเงินคืนปีละ 2.0%[1]
ในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 6 รับ 100%
ในปีกรมธรรม์ที่ 7 - 12 รับ 115%
ในปีกรมธรรม์ที่ 13 - 18 รับ 130%
ในปีกรมธรรม์ที่ 19 - 25 รับ 130%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 25
รับเงินคืน 185%[1]

[1] % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย