ผลิตภัณฑ์ออนไลน์

สร้างเงินออม

บีแอลเอ
สมาร์ทเกน
บีแอลเอ สมาร์ทเกน
ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครอง 10 ปี
บีแอลเอ
สมาร์ทเซฟวิ่ง 168
บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168
ชำระเบี้ย 8 ปี คุ้มครอง 16 ปี
บีแอลเอ
สมาร์ทเซฟวิ่ง 105
บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 105
ชำระเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี

วางแผนเกษียณ

บีแอลเอ
พร้อมเกษียณ แผน A
บีแอลเอ พร้อมเกษียณ แผน A
ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี