บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ (ออนไลน์) (ออนไลน์)

คุ้มครองโรคมะเร็ง และโรคร้ายอื่น ๆ  รวม 20 โรค
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

คุ้มครองชีวิตและ 20 โรคร้ายแรง ยาวถึงอายุ 99 ปี

คุ้มครองชีวิตและ 20 โรคร้ายแรง
ยาวถึงอายุ 99 ปี

รับความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท*
                  เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงเป็นครั้งแรก

รับความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท*
เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง
*กรณีเลือกแผน 3

ลดหย่อนภาษีได้ พร้อมรับสิทธิพิเศษผ่าน BLA Healthy Life

ลดหย่อนภาษีได้พร้อมรับสิทธิพิเศษผ่าน BLA Healthy Life

โปรโมชั่นพิเศษ  ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ผ่านแอปพลิเคชัน BLA Healthy Life
 • ต่อที่ 1 รับฟรี! คะแนน Welcome Point โดยรับสูงสุดได้ถึง 3,600 คะแนน
 • ต่อที่ 2 สะสมคะแนนแลกรับสมาร์ทวอทช์ หูฟังบลูทูธ หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขการรับประกันภัย (ประกันออนไลน์)

 • อายุที่รับประกันภัย 20 - 65 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครองและชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
 • เบี้ยประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรงมีให้เลือก 3 แผน ได้แก่
  • แผนจำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท 3 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท
 • รับความคุ้มครองชีวิต จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท ทุกแผน
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ 3 ข้อ

เงื่อนไขการรับประกันภัย (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 • โครงการ บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ และเบี้ยประกันภัย ประกอบด้วย สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 และสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์
 • สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
 • สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ เบื้ยประกันภัยเป็นแบบปีต่อปี สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอายุที่กำหนด หรืออัตราที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่จะได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ.
 • กรณีที่ข้อมูลการแถลงสุขภาพไม่เพียงพอต่อการพิจารณารับประกันภัย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งขอตรวจสุขภาพก่อนรับประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยแต่ละรายสามารถซื้อกรมธรรม์จากโครงการ บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ ทั้งนี้เมื่อนับจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ ทุกกรมธรรม์รวมกันจะต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท และเมื่อรวมกับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงอื่น ๆ  ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 200,000 200,000 200,000
สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ 1,000,000 3,000,000 5,000,000
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99
1.1 กรณีเสียชีวิต
1.2 กรณีมีชีวิตอยู่จนครบอายุ 99 ปี
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้วสะสมแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2. สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ซีไอ แคร์
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงเป็นครั้งแรก
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • การจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ โดยการจ่ายผลประโยชน์นั้น สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว และสัญญาประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่จะต้องมีผลบังคับ
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ ที่ได้รับตามข้อ 2 เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยองสัญญาเพิ่มเติม หักด้วยหนี้สินใด ๆ (ถ้ามี) และเมื่อบริษัทจ่ายเงินผลประโยชน์ครบตามจำนวนแล้ว สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติ

โรคร้ายแรงที่คุ้มครอง

กลุ่มโรค: โรคมะเร็งและเนื้องอก

 1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 2. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง

กลุ่มโรค: โรคเกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือด และผลสืบเนื่อง

 1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 3. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 4. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 5. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
 6. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 7. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
 8. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
 9. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า

กลุ่มโรค: โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะ และระบบการทำงานที่สำคัญ

 1. ไตวายเรื้อรัง
 2. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
 3. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก

กลุ่มโรค: ภาวะติดเชื้อหรือการบาดเจ็บร้ายแรง

 1. แผลไหม้ฉกรรจ์
 2. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส

กลุ่มโรค: โรคร้ายแรงอื่น ๆ

 1. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
 2. โรคพาร์กินสัน
 3. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
 4. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์

คำนวณเบี้ยประกันภัย

เลือกเพศ

เลือกวันเกิด

ขออภัย อายุที่รับประกันคือ 20 - 65 ปี

เลือกแผนความคุ้มครอง

เพศ
อายุ
{{ age }} ปี
แผนความคุ้มครอง
แผน {{ plan }}
ความคุ้มครองชีวิต
{{currency(lifeCoverage)}}
ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
{{currency(diseaseCoverage)}}
เบี้ยประกันภัยชำระครั้งแรกรายปี
{{currency(payPost)}}

ขั้นตอนการซื้อประกันออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

เลือกแบบประกัน และคำนวณเบี้ย

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

กรอกใบคำขอซื้อประกันออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

รอผลอนุมัติ และรับความคุ้มครอง

หลักฐานที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง เป็นไฟล์รูปภาพหรือ PDF ใช้แนบไฟล์ในขั้นตอนกรอกใบคำขอซื้อประกันออนไลน์

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ (Payment gateway) ด้วยบัตรเครดิต วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดของทุกธนาคาร
 • ชำระผ่านธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพานิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter service)
 • บิลเพย์เมนต์ (Bill payment)
 • ชำระที่สาขา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่จะได้รับ

 • เอกสารใบรับเงินชั่วคราว (e-mail)
 • การแจ้งผลการพิจารณา (e-mail /SMS)
 • การแจ้งรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 • เอกสารเล่มกรมธรรม์ (ทางไปรษณีย์)

ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. 02-777-8888

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

 • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการ กลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์

การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่คุ้มครองเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอันเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้

 • ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติม ที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือก่อนวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
 • การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์

หมายเหตุ และเงื่อนไขที่สำคัญ

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การซื้อแบบประกันนี้เฉพาะซื้อให้ตนเองเท่านั้น
 • โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบวิธีการ/ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อไปได้จากใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ากรมธรรม์ขาดอายุนับแต่วันถึงกำหนดชำระเบี้ย เว้นแต่มีการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยที่แสดงนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยและการพิจารณารับประกันของบริษัท
 • การเสนอขายครั้งนี้เป็นแบบไม่ตรวจสุขภาพ แต่จะมีการขอให้แถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย เนื่องจากการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย อย่างไรก็ตามเมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ทุกฉบับที่ผู้ขอเอาประกันภัยถือไว้อยู่แล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตรวจสุขภาพ หรือผู้ขอเอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพ บริษัทอาจขอให้ตรวจสุขภาพตามระเบียบบริษัท
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตของสัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315 กับ 172 ตามลำดับ

เงื่อนไขที่สำคัญ

 • กรมธรรม์ประกันชีวิตจะเริ่มคุ้มครองต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัย และได้พิจารณาอนุมัติรับประกันชีวิตแล้วเท่านั้น
 • หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันได้รับกรมธรรม์จากบริษัท (free look period) และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์หลังจากระยะเวลาดังกล่าว สามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์และได้รับมูลค่าเวนคืน (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถกู้ยืมเงินจากกรมธรรม์ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์