บีแอลเอ สมาร์ทรีเทิร์น 10/5

วางแผนบริหารภาษีแบบสมาร์ท ด้วยแผนประกันที่คุ้มค่า
เริ่มต้นปีละ 20,000 บาท ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ

รับผลประโยชน์เงินคืน 100% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 7-9 รวมตลอดสัญญา 525%

รับผลประโยชน์เงินคืน 100%[1]
ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 7-9
รวมตลอดสัญญา 525%[1]

คุ้มครองชีวิต สูงสุด 505%

คุ้มครองชีวิต
สูงสุด 505%[1]

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
ถึง 100,000 บาทต่อปี

[1] % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย (ประกันออนไลน์)

 • อายุที่รับประกันภัย {{ minAge }} - {{ maxAge }} ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นปีละ 20,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

Benefit
กรณีมีชีวิตอยู่[1] กรณีเสียชีวิต[1]ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 5 - 6
รับเงินคืนปีละ 10%
ในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 105%
ในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 205%
ในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 305%
ในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 405%
ในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 505%
ในปีกรมธรรม์ที่ 6 รับ 505%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9
รับเงินคืนปีละ 100%
ในปีกรมธรรม์ที่ 7 รับ 505%
ในปีกรมธรรม์ที่ 8 รับ 505%
ในปีกรมธรรม์ที่ 9 รับ 505%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10
รับเงินคืนปีละ 205%
ในปีกรมธรรม์ที่ 10 รับ 505%
[1] % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คำนวณความคุ้มครองจากเบี้ยประกันภัย

เลือกเพศ

เลือกวันเกิด

ขออภัย อายุที่รับประกันคือ {{ minAge }} - {{ maxAge }} ปี

เลือกจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันภัย

ขออภัย เบี้ยประกันภัย
20,000 – 100,000 บาท
เพศ
อายุ
{{ age }} ปี
จำนวนเบี้ยประกันภัย
{{currency(summ)}}
จำนวนเงินเอาประกันภัย
{{currency(payPost)}}
คุ้มครองชีวิต
10 ปี

รับเงินคืนในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 5
{{currency(return1)}}
รับเงินคืนในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 6
{{currency(return1)}}
รับเงินคืนในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7
{{currency(return2)}}
รับเงินคืนในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 8
{{currency(return2)}}
รับเงินคืนในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 9
{{currency(return2)}}
รับเงินคืนในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10
{{currency(return3)}}

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา
{{currency(benefitContractDue)}}
ชำระเบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา
{{currency(benefitYearly)}}
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ
{{currency(benefitDiff)}}

ขั้นตอนการซื้อประกันออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

เลือกแบบประกัน และคำนวณเบี้ย

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

กรอกใบคำขอซื้อประกันออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

รอผลอนุมัติ และรับความคุ้มครอง

หลักฐานที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง เป็นไฟล์รูปภาพหรือ PDF ใช้แนบไฟล์ในขั้นตอนกรอกใบคำขอซื้อประกันออนไลน์
 • รูปถ่ายหน้าตรงพร้อมบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (Selfie)

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ (Payment gateway) ด้วยบัตรเครดิต วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดของทุกธนาคาร
 • ชำระผ่านธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter service)
 • บิลเพย์เมนต์ (Bill payment)
 • ชำระที่สาขา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่จะได้รับ

 • เอกสารใบรับเงินชั่วคราว (ทาง e-mail)
 • การแจ้งผลการพิจารณา (ทาง e-mail /SMS)
 • การแจ้งรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (ทาง e-mail)
 • เอกสารเล่มกรมธรรม์ (ทางไปรษณีย์)

ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. 02-777-8888

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

 • การที่ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง ตลอดจนการแถลงข้อความที่เป็นเท็จในใบคำขอเอาประกันภัย บริษัทมีสิทธิโต้แย้ง หรือปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ บริษัทสามารถบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกล้างสัญญาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่บริษัททราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกเหนืออัตราตามทางค้าปกติของบริษัท บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยโดยการบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม บริษัทจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดเท่านั้น

หมายเหตุ และเงื่อนไขที่สำคัญ

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การซื้อแบบประกันนี้เฉพาะซื้อให้ตนเองเท่านั้น
 • โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนดอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบวิธีการ/ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อไปได้จากใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ากรมธรรม์ขาดอายุนับแต่วันถึงกำหนดชำระเบี้ย เว้นแต่มีการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยที่แสดงนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยและการพิจารณารับประกันของบริษัท
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172

เงื่อนไขที่สำคัญ

 • กรมธรรม์ประกันชีวิตจะเริ่มคุ้มครองต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัย และได้พิจารณาอนุมัติรับประกันชีวิตแล้วเท่านั้น
 • หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันได้รับกรมธรรม์จากบริษัท (free look period) และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์หลังจากระยะเวลาดังกล่าว สามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์และได้รับมูลค่าเวนคืน (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์