รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 1. คุณคมคาย ธูสรานนท์

  ปะธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 2. คุณประไพวรรณ ลิมทรง

  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 3. คุณยูอิชิ ฮอนด้า

  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 1. คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 2. คุณอนุชา ภิงคารวัฒน์

  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 1. เสนอนโยบาย คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. จัดให้มีแนวทางดำเนินการเพื่อให้สามารถติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้า และผลการปฏิบัติงานต่อ คณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
 3. ทบทวนแนวทางหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะ ของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
 5. แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ