กรุงเทพประกันชีวิต


กรุงเทพประกันชีวิต แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

2020-04-14T00:00:00Z

     ตามที่คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมากในระยะที่ผ่านมา ประกอบกับรัฐบาลประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และสภาวะการแพร่ระบาดในปัจจุบันยังไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือไม่เพียงใด ดังนั้นเพื่อให้ความร่วมมือกับนโยบายของภาครัฐ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงจะเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมโดยอิสระ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 จึงมีมติให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้
     
     1. เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยให้ยกเลิกกำหนดการต่างๆ คือ
               1.1 ยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
               1.2 ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
               1.3 ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลงวดสุดท้าย (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม วาระการประชุม และกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในครั้งต่อไปเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม

​     2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลัง ปี 2562 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีกำหนด ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 563 ล้านบาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงิน ปันผลสำหรับปี 2562 อีก โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลัง ปี 2562 (Record Date) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทจะแจ้งวันจ่ายเงินปันผลให้ทราบภายหลัง

ดาวน์โหลดประกาศ
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ