ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

รีไทร์ สมาร์ทเฟิสต์ 620


เตรียมตัวเกษียณอายุอย่างสบายใจและมั่นคง รับทั้งเงินบำนาญในระยะยาวและความคุ้มครองชีวิต นอกจากนี้ ยังสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มอีกสูงสุด 200,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 • เบี้ยประกันภัยเบาๆ ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 55 ปี
 • รับเงินบำนาญรายปี 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบ ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 55-85 ปี
 • รับผลประโยชน์รวม ตลอดอายุสัญญา 620% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ

 • หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี พร้อมเงินเพิ่มตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรสำหรับทุกปีภาษีที่ได้นำค่าเบี้ยประกันภัยแบบบำนาญไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
 • เงินบำนาญจะจ่ายให้ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ โดยจ่ายเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ตามอายุที่กำหนด
 • เมื่อรับเงินบำนาญแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์เพื่อรับเงินเวนคืนกรมธรรม์ได้

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิต
 • ตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 55 ปี รับมูลค่าสูงสุดระหว่าง 105% ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานสะสมตามจริง หรือมูลค่าเวนคืน
 • ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 55 ปีเป็นต้นไป รับเบี้ยมาตรฐานสะสมตามจริง หักด้วยผลประโยชน์สะสม (ผลประโยชน์ข้อ 2) ที่จ่ายไปแล้ว หรือไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตถ้าหากผลประโยชน์สะสม (ผลประโยชน์ข้อ 2) ที่จ่ายไปแล้วมากกว่าเบี้ยมาตรฐานสะสม
2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์เงินคืนรวม 620% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 55 ปี ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 85 ปี รับเงินบำนาญปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 

เบี้ยมาตรฐานสะสม หมายถึง เบี้ยประกันภัยอัตราปกติที่ไม่รวมเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ เนื่องจากเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เช่น ผู้เอาประกันภัยเคย หรือมีประวัติสุขภาพ หรือมีอาชีพที่เสี่ยงภัยมากกว่าปกติ

เงื่อนไข

 • อายุที่รับประกันภัย 20-50 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้สมัครเอาประกันภัย)

เพศ อายุ (ปี) อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
หญิง 20 - 50 57 - 769
ชาย 20 - 50 53 - 737

การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 02 777 8888 หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ