ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

สมาร์ทเฟิสต์ 550


แผนการออมเงินที่ให้คุณออมเงินในช่วงสั้นๆ เพียง 5 ปี หรือ 10 ปี เพื่อเกษียณอายุจากการทำงานอย่างสบายใจ ผลประโยชน์ทุกรายการคิดเป็น 550% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

  • รับเงินคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 2 ครั้ง ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี และเมื่อครบสัญญา
  • รับเงินคืนรายปี 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบ ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 61-90 ปี
  • รับผลประโยชน์รวม ตลอดอายุสัญญา 550% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิต
1.1
ตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยรับ 105% ของเบี้ยมาตรฐานสะสมตามจริง
1.2
ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ย แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ อายุครบ 60 ปี รับมูลค่าสูงสุดระหว่าง 125% ของเบี้ยมาตรฐานสะสมตามจริง หรือมูลค่าเวนคืน
1.3
ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปีเป็นต้นไป รับเบี้ยมาตรฐานสะสมตามจริง หักด้วยผลประโยชน์สะสม (ผลประโยชน์ตามข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2) ที่จ่ายไปแล้ว หรือไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ถ้าหากผลประโยชน์สะสม (ผลประโยชน์ ข้อ 2.1 และข้อ 2.2) ที่จ่ายไปแล้วมากกว่าเบี้ยมาตรฐานสะสม
2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์รวม 550% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.1
ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี รับเงิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.2
ณ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 61 ปี ถึงวันครบรอบปี
กรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี รับเงินปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.3
ณ ครบกำหนดสัญญา รับเงิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เบี้ยมาตรฐานสะสม หมายถึง เบี้ยประกันภัยอัตราปกติที่ไม่รวมเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ เนื่องจากเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เช่น ผู้เอาประกันภัยเคย หรือมีประวัติสุขภาพ หรือมีอาชีพที่เสี่ยงภัยมากกว่าปกติ

เงื่อนไข

  • อายุผู้เอาประกันภัย 20-55 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 5 ปี และอายุผู้เอาประกันภัย 20-50 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เพศ และอายุของผู้สมัครเอาประกันภัย)

อายุ (ปี) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง
20 - 55 153 - 606 บาท 171 - 637 บาท - -
20 - 50 - - 85 - 271 บาท 94 - 288 บาท

การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 02 777 8888 หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ