ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

เกนเฟิสต์ 245


ความอุ่นใจที่ให้ความคุ้มค่า ด้วยเงินคืนทุกปี พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีและเงินก้อนเมื่อครบกำหนดเวลา เลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามต้องการ ทั้งแบบ 7 ปี และ 10 ปี เพื่อรับความคุ้มครองชีวิตยาวนาน 15 ปี

 • เงินคืนทุกปี ตั้งแต่ 3-5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับเงินคืนเมื่อครบกำหนด 185% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบอายุสัญญา 15 ปี
 • รับผลประโยชน์รวม ตลอดอายุสัญญา 245% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิต
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1-3 ได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 ได้รับเงิน 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5-6 ได้รับเงิน 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 7-15 ได้รับเงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์เงินคืนรวม 245% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-5 ได้รับเงินคืนปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 6-10 ได้รับเงินคืนปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 11-15 ได้รับเงินคืนปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ครบกำหนดสัญญา ได้รับเงินคืน 185% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไข

 • อายุที่รับประกันภัย แรกเกิด-70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี หรือ 10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี) แรกเกิด-50 51-55 56-60 61-65 66-70
กรณีชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี 272 บาท 275 บาท 280 บาท 290 บาท 300 บาท
กรณีชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี 200 บาท 205 บาท 210 บาท 220 บาท 230 บาท

การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 02 777 8888 หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ