ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

บัวหลวงห่วงครอบครัว


ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่มองหาหลักประกันสำหรับครอบครัว ที่มอบเงินคุ้มครองครอบคลุม กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือกรณีเจ็บป่วยจาก 17 โรคร้ายแรง ก่อนสัญญาเอาประกันครบกำหนด เลือกคุ้มครองได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 15 ปี กับ 4 แผนความคุ้มครอง

 • คุ้มครองอุ่นใจ กับ 4 แผนความคุ้มครองที่คุณเลือกได้
 • คุ้มครองการเจ็บป่วย จาก 17 โรคร้ายแรง
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติม (กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและเจ็บป่วยจาก 17 โรคร้ายแรง) ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี (ยกเว้นอัตวินิบาตกรรมภายในปีแรก) หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยจาก 17 โรคร้ายแรง ได้แก่
1. มะเร็ง 10. อัมพาต
2. ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง 11. อัมพาตจากหลอดเลือดของสมอง
3. กล้ามเนื้อหัวใจตาย 12. การแข็งตัวของเนื้อเยื่อทั่วไป
4. ผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 13. ภาวะอันตรายต่อศีรษะชนิดรุนแรง
5. ศัลยกรรมลิ้นหัวใจ 14. ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
6. เส้นเลือดหัวใจตีบที่ร้ายแรงอื่นๆ 15. ตาบอด
7. ไตวาย 16. ภาวะหมดสติ
8. กล้ามเนื้อเสื่อม 17. แผลไฟไหม้ขั้นรุนแรง
9. ศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา  
 
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 300,000 บาท 500,000 บาท 750,000 บาท 1,000,000 บาท
2. กรณีเจ็บป่วยจาก 17 โรคร้ายแรง 100,000 บาท 100,000 บาท 300,000 บาท 300,000 บาท
 

หมายเหตุ

 • เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 แล้ว กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที
 • กรณีเจ็บป่วยจาก 17 โรคร้ายแรงจะได้รับความคุ้มครองหลังจาก 90 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

เงื่อนไข

 • อายุที่รับประกันภัย 20-60 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี หรือ 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี หรือ 15 ปี
 • เลือกความคุ้มครองได้ 4 แบบ (ตามแผน 1-4)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพตามระเบียบการสมัครทำประกัน (บริษัทฯ อาจขอประวัติการรักษาพยาบาล หรือผลการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันในรายที่มีประวัติสุขภาพ)

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท (ขึ้นอยู่แผนประกัน ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เพศ และอายุของผู้สมัครเอาประกันภัย)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เพศหญิง เพศชาย
แผน 1 ชำระเบี้ย 10 ปี 1,017-7,634 บาท 1,566-12,924 บาท
ชำระเบี้ย 15 ปี 1,022-10,264 บาท 1,598-16,354 บาท
แผน 2 ชำระเบี้ย 10 ปี 1,601-11,688 บาท 2,514-19,856 บาท
ชำระเบี้ย 15 ปี 1,598-15,934 บาท 2,558-25,332 บาท
แผน 3 ชำระเบี้ย 10 ปี 2,613-19,862 บาท 3,987-33,573 บาท
ชำระเบี้ย 15 ปี 2,634-26,540 บาท 4,074-42,329 บาท
แผน 4 ชำระเบี้ย 10 ปี 3,343-24,929 บาท 5,172-42,238 บาท
ชำระเบี้ย 15 ปี 3,354-33,627 บาท 5,274-53,551 บาท

การคำนวณอายุผู้เอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณียกเลิกกรมธรรม์จะไม่ได้รับเงินคืนใดๆ
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 02 777 8888 หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ