ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

เกนเฟิสต์ 760


มอบความคุ้มครองให้คุณมั่นใจ ไม่ว่าใครก็ซื้อได้ มีเงินคืนทุกปี พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี เพื่อความอุ่นใจของคุณและครอบครัว

 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ
 • รับประกัน ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 70 ปี
 • รับเงินคืน ต่อเนื่องทุกปี และรับเงินก้อนใหญ่ เมื่ออยู่ครบอายุสัญญา

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิต จ่ายผลประโยชน์ตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิตหรือมูลค่าเวนคืนแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 • ปีที่ 1 จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีที่ 2 จ่าย 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีที่ 3 จ่าย 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีที่ 4 จ่าย 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีที่ 5 จ่าย 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีที่ 6 - 15 จ่าย 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์เงินคืนรวม ตลอดอายุสัญญา 760% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-14 รับเงินคืนปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 620% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไข

 • อายุที่รับประกันภัย แรกเกิด - 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 - 20,000,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี) รายปี (บาท)
แรกเกิด - 50 985
51 - 60 995
61 - 70 999

การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 02 777 8888 หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ