โฮมเฟิสต์

​​

หลักประกันว่าครอบครัวของผู้เอาประกันภัยจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องรับภาระหนี้สิน หาก เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับผู้เอาประกันภัยจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​

  • เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 60 ปี

  • ระยะเวลากู้ตั้งแต่ 3 - 30 ปี

  • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท

 

เบี้ยประกันภัย ​​ ​​

1. เบี้ยประกันภัยต่ำ ชำระเพียงครั้งเดียว และจะได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

2. ผู้ทำประกันภัยยังสามารถขอกู้เพิ่มเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้

3. เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต

tel 02 777 8888 ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา