สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค

​​
บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค
 
 

ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ หรือจากการสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม และสัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​

1. รับประกันภัยตั้งแต่ อายุ 15 - 65 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 75 ปี)

2. สัญญาแบบปีต่อปี สามารถต่ออายุได้เท่ากับระยะเวลาตามสัญญาประกันชีวิตหลัก สูงสุดถึงอายุ 74 ปี

3. จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 300,000 บาท หรือสูงสุด 10 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญา ประกันชีวิต แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์