ดั่งใจ...สุขใจ

เพื่อปกป้องดูแลคนที่คุณรัก หรือเป็นรายได้เพื่อตัวเอง ตั้งแต่วันนี้จนถึงหลังเกษียณ ด้วย “แบบประกัน ดั่งใจ..สุขใจ” ที่เป็นทั้งหลักประกันรายได้ และให้ความคุ้มครองยาวนาน จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 15 ปี รับเงินคืนยาวๆ ตั้งแต่ปีที่ 16 จนถึงอายุ 99 ปี ยิ่งทำเร็ว ยิ่งเพิ่มรับเงินคืนนานขึ้น ทำวันนี้ เหมือนมีรายได้ตลอดชีวิต

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 0-55 ปี

 • ชำระเบี้ยสั้น 15 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี

 • รับเงินคืน 25% ของ จำนวนเงินเอาประกันภัยในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 15

 • รับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ปีที่ 16 จนถึงอายุครบ 60 ปี สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 44 ปี

 • รับเงินบำนาญเดือนละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย นับถัดจากวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี จนถึงวันครบกำหนดสัญญาอายุ 99 ปี

 • ครบสัญญา รับเงินคืนอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • รับความคุ้มครองการเสียชีวิต สูงสุดถึง 220% ในปีกรมธรรม์ที่ 15

 • เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 
ดั่งใจ...สุขใจ

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

1. กรณีเสียชีวิต

บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามตารางต่อไปนี้ หรือมูลค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี

 
 1. ปีกรมธรรม์ที่
  • 1-3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
 1. ร้อยละ
  • 100
  • 110
  • 120
  • 130
  • 140
  • 150
  • 160
  • 170
  • 180
 1. ปีกรมธรรม์ที่
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
 1. ร้อยละ
  • 190
  • 200
  • 210
  • 220
  • 210
  • 200
  • 190
  • 180
  • 170
 1. ปีกรมธรรม์ที่
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  •  
  • 27 ขึ้นไป
  •  
 1. ร้อยละ
  • 160
  • 150
  • 140
  • 130
  • 120
  • 110
  •  
  • 100
  •  
 

2. กรณีมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ดังนี้

 2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุเริ่มเอาประกันภัยไม่เกิน 44 ปี

บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับร้อยละ 25 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 15

 

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ไม่ครบ ​​

1. กรณีมีชีวิตอยู่

สำหรับผู้เอาประกันอายุระหว่าง 0-44 ปี

- รับเงินจ่ายคืน ณ วันครบรอบปีที่ 15 เท่ากับ 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

- รับเงินจ่ายคืนรายปี ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีที่ 16 - วันครบรอบปีที่อายุครบ 60

- รับเงินจ่ายคืนรายเดือน เดือนละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย นับถัดจากวันครบรอบปีที่อายุครบ 60 ไปตลอดสัญญา

- รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา

สำหรับผู้เอาประกันอายุระหว่าง 45-55 ปี

- รับเงินจ่ายคืน ณ วันครบรอบปีที่ 15 เท่ากับ 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

- รับเงินจ่ายคืนรายเดือน เดือนละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย นับถัดจากวันครบรอบปีที่ 15 ไปตลอดสัญญา

- รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์