กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์)

บริษัทขอมอบความคุ้มครองนี้โดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้เอาประกันภัยช่องทางทุกช่องทางทุกแบบประกัน (ไม่รวมประกันกลุ่ม) ที่สมัครทำประกัน, ชำระเบี้ยประกันภัย และมีวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามกรมธรรม์ฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
  2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BLA Happy Life และให้ความยินยอม 2 รายการคือ 1.) ให้ความยินยอมในการรับข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ และ 2.) ให้ความยินยอมให้นำเสนอผลิตภัณฑ์
  3. อายุรับประกันภัย 20 – 70 ปี
  4. เริ่มให้ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส ณ วันเดียวกับวันเริ่มมีผลคุ้มครองของกรมธรรม์ใหม่ตามข้อ 1. และจะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 30 วัน และสิ้นสุดความคุ้มครอง เวลา 24.00 น. ทั้งนี้จะได้รับความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มดังกล่าว ก็ต่อเมื่อดำเนินการตามข้อ 2. เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
  5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการมอบความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มนี้ 1 กรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน คิดรวมทุกโครงการที่บริษัทให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย และหากภายหลังกรมธรรม์ตามข้อ 1. ถูกบริษัทบอกล้างสัญญาหรือผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน จะถือว่าผู้เอาประกันภัยขาดคุณสมบัติที่จะรับความคุ้มครองนี้
  6. ผู้รับประโยชน์เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ข้อ 1.
  7. บริษัทจะออกหนังสือรับรองการประกันภัยในรูปแบบ SMS ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
BLA New Normal Microinsurance

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ