กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์)

บริษัทขอมอบความคุ้มครองนี้โดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. สำหรับผู้เอาประกันภัยแบบพีเอ อุ่นใจรัก ช่องทางสามัญและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Smart Insured และ Shopee) ที่สมัครทำประกันภัย ชำระเบี้ยประกันภัย และมีวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ฉบับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์มากกว่า 1 กรมธรรม์ กรมธรรม์ที่ใช้อ้างอิงจะเป็นกรมธรรม์ฉบับแรกที่มีวันเริ่มมีผลความคุ้มครองในช่วงเวลาดังกล่าว
  2. อายุรับประกันภัย 20 – 70 ปี
  3. เริ่มให้ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ในวันเดียวกับวันเริ่มมีผลคุ้มครองของกรมธรรม์ตามข้อ 1 โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 30 วัน และสิ้นสุดความคุ้มครอง เวลา 24.00 น. ของวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) 1 กรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน คิดรวมทุกโครงการที่บริษัทให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย
  5. ผู้รับประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้อ 1
  6. บริษัทจะแจ้งการได้รับความคุ้มครองด้วยการส่ง SMS ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000
3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) 5,000
4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 200 บาท ต่อวัน
5. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในห้อง ICU กรณีได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ผลประโยชน์รวมข้อ 4 ไม่เกิน 30 วัน) 400 บาท ต่อวัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ