บีแอลเอ พรีเมียร์ลิงค์

ตอบโจทย์ความคุ้มครองและการลงทุนที่ยืดหยุ่น สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ เพื่อความอบอุ่นใจที่ครบรอบด้าน
สูงสุด 250 เท่า*

จำนวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดถึง 250 เท่า*

สามารถออกแบบความคุ้มครองได้ตามความต้องการ

สามารถกำหนดเบี้ยประกันภัย ปรับเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัยและสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับทุกช่วงของชีวิต

สามารถออกแบบพอร์ตการลงทุนได้ตามต้องการ

เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม พร้อมทั้งจัดพอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้

อายุรับประกันภัย
แรกเกิด ถึง 70 ปี
คุ้มครองชีวิตถึงอายุ
99 ปี
เบี้ยประกันภัยส่วนคุ้มครองชีวิต
ขั้นต่ำ 12,000 บาท ต่อปี
โบนัสพิเศษ**
มีโอกาสรับโบนัสพิเศษสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก (Loyalty Bonus) สูงสุด 0.3% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก
ลดหย่อนภาษีได้
สามารถนำค่าการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

* ของเบี้ยประกันภัยส่วนคุ้มครองชีวิตรายปีสำหรับการเสียชีวิตทุกกรณี ตามเงื่อนไขที่แบบประกันภัยกำหนด
** ผู้เอาประกันภัยจะได้รับโบนัสพิเศษสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง โดยสิทธิในการได้รับโบนัสพิเศษจะสิ้นสุดลงทันที หากผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิหรือเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1) กรมธรรม์ขาดอายุและสิ้นผลบังคับ 2) ลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก 3) ถอนเงินออกจากกรมธรรม์บางส่วนจากหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก

หมายเหตุ : บีแอลเอ ฟรีเมียร์ลิงค์ เป็นชื่อทางการตลาดของประกันชีวิตควบการลงทุน แบบ บีแอลเอ พรีเมียร์ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์)

อายุรับประกันภัย แรกเกิด -70 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
เบี้ยประกันภัยหลัก
(Regular Premium)
เบี้ยประกันภัยหลักเป็นผลรวมของเบี้ยประกันภัยส่วนคุ้มครองชีวิตกับเบี้ยประกันภัยส่วนสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (UDR) (ถ้ามี) ทั้งนี้ จำนวนเบี้ยประกันภัยหลักขั้นต่ำสุดและขั้นสูงสุดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
เบี้ยประกันภัยส่วนคุ้มครองชีวิต สามารถกำหนดจำนวนเบี้ยประกันภัยส่วนคุ้มครองชีวิตที่ต้องการชำระได้ โดยมีขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อปี โดยผู้เอาประกันภัยสามารถลดเบี้ยประกันภัยส่วนคุ้มครองชีวิตได้ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 4 เป็นต้นไป
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
(Top-up Premium)
สามารถเพิ่มจำนวนเงินเพื่อการลงทุน และเลือกชำระได้
 • สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Top-up Premium)
  ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยส่วนคุ้มครองชีวิต
 • สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไม่ได้ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก (Ad-hoc Top Up Premium)
  ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์
จำนวนเงินเอาประกันภัย สามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยและปรับเปลี่ยนได้ ณ วันครบรอบเดือนกรมธรรม์ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยกำหนดเป็นจำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยส่วนคุ้มครองชีวิตรายปี (สำหรับภัยมาตรฐาน) ดังนี้
ตารางจำนวนเงินเอาประกันภัย
การขอเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัย สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นสูง: จำนวนเท่าตามอายุที่เริ่มซื้อ
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ: จำนวนเท่าตามอายุปัจจุบัน
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ เป็นจำนวนที่มากกว่า ระหว่าง 1. หรือ 2.
 1. จำนวนเงินเอาประกันภัย
 2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก บวก จำนวนเงิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยส่วนคุ้มครองชีวิตต่อปีในขณะนั้น
รวมกับ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ RTU และ ATU (ถ้ามี)
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา บริษัทจะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
โบนัสพิเศษสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก*
(Loyalty Bonus)
บริษัทจะจ่ายโบนัสพิเศษสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีชีวิตอยู่และกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับ โดยชำระเบี้ยประกันภัยหลัก ครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ตารางโบนัสพิเศษสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก
ประเภทกองทุนที่นำเสนอ
คู่กับแบบประกันภัย
บริษัทจะทำการคัดเลือกกองทุนประเภทต่าง ๆ เช่น กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

หมายเหตุ

* ผู้เอาประกันภัยจะได้รับโบนัสพิเศษสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง โดยสิทธิในการได้รับโบนัสพิเศษ จะสิ้นสุดลงทันที หากผู้เอาประกันภัย ใช้สิทธิหรือเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1) กรมธรรม์ขาดอายุและสิ้นผลบังคับ 2 ) ลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก 3) ถอนเงินออกจากกรมธรรม์บางส่วนจากหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก

ตัวอย่าง การวางแผนอนาคตทางการเงินด้วย บีแอลเอ พรีเมียร์ลิงค์

หมายเหตุ จำนวนเงินเอาประกันภัยเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจของแบบประกันเท่านั้น

สัญญาเพิ่มเติม
(Riders)
สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมต่าง ๆ เช่น สุขภาพ หรือ โรคร้ายแรงได้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
การหยุดพักชำระเบี้ย
(Premium Holiday)
สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลักได้ หลังชำระเบี้ยครบ 3 ปีี ตามงวดที่ต้องชำระ โดยกรมธรรม์จะยังมีผลบังคับตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
การสับเปลี่ยนกองทุน
(Fund Switching)
ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน และไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
สิทธิการมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง
(Non-Lapse Guaranteed)
ภายในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ ความคุ้มครองชีวิตจะยังมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีไม่เพียงพอต่อการชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน ที่ถึงกำหนดชำระ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
 1. ชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบตามกำหนดทุกงวดอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เคยใช้สิทธิการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย
 2. ไม่เคยมีการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก
 3. ไม่เคยลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก
การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ
(Automatic Fund Rebalancing)
เป็นการปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อคงสัดส่วนการจัดสรรการลงทุน ในกองทุนรวมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เอาประกันภัยกำหนดไว้ โดยบริษัทจะปรับอัตโนมัติ ปีละ 1 ครั้ง
กองทุนรวมที่เสนอคู่กับ
แบบประกันยูนิต ลิงค์
คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท และบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkoklife.com

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยหรือค่าการประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทจะจำกัดเพียงคืนมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน, เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมแบบแยกชำระเบี้ยประกันภัย (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ที่เคยถูกเรียกเก็บทั้งหมด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอหนังสือแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตัวตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัท

ดาวน์โหลดเอกสารแบบประกันบีแอลเอ พรีเมียร์ลิงค์

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์

กรุณากรอกข้อมูล

ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

สนใจแบบประกันนี้สำหรับ*