ดาวน์โหลดฟอร์มต่างๆ

คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่คุณสนใจได้ด้านล่างนี้

print
แบบฟอร์ม

เอกสารแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันภัย

เอกสารแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันภัย (สำหรับ ลูกค้าต่างชาติ)

ใบคำขอการประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

ขอรับเงินค่าชดเชยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven

ขอเปลี่ยนแปลง

คำขอต่ออายุกรมธรรม์

หนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

คำขอใช้สิทธิ์กู้เงินตามกรมธรรม์ และสัญญากู้เงินตามกรมธรรม์

ใบเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลรายวันและการประกันภัยสุขภาพ หรือการประสบอุบัติเหตุ

แบบอ้างสิทธิ ก.

แบบอ้างสิทธิ ข.

เอกสารประกอบการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

แบบฟอร์มการเรียกร้องกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

คำร้องขอเวนคืนกรมธรรม์

ใบคำขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ส่วนที่1 หนังสือเรียกร้องค่าชดเชยการรักษาพยาบาลผ่าน รพ. (Admission Form A) (สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล)

ส่วนที่2 Discharge Summary Physician (สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล)

แบบฟอร์มขอใช้สิทธิหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

แบบฟอร์มโอนสิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์

แบบฟอร์มขอยึดถือผลประโยชน์

แบบฟอร์ม OPD (Illness & Accident)(Health 1st)