อย่ารอช้า!

แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้

อย่ารอช้า!

แจ้งความประสงค์

ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้

เพื่อลดหย่อนภาษี ปี 63 ได้แล้ววันนี้

สำหรับกรมธรรม์ที่มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดสำหรับเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญและเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ท่านสามารถแจ้งความประสงค์และให้ความยินยอมเพื่อให้บริษัทส่งข้อมูล การชำระเบี้ยประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากรโดยตรงได้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

แจ้งผ่านระบบออนไลน์

 • แอปพลิเคชัน BLA Happy Life
 • LINE Official @BangkoklifeAssurance
 • เว็บไซต์ www.bangkoklife.com
 • ระบบ Smart Customer

ตัวแทนของท่าน

หรือสำนักงานสาขาบริษัท

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

โทร. 02-777-8888

เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัยและผู้ชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยสามารถยื่นเอกสาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

ตัวแทนของท่าน

หรือสำนักงานสาขาบริษัท

อีเมล

csc@bangkoklife.com

ไปรษณีย์

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการงานกรมธรรม์
1415 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

FAX

โทร. 02-777-8888

กรณีที่ท่านไม่แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้บริษัทจะไม่สามารถนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยของท่าน ต่อกรมสรรพากรได้ ซึ่งอาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนนี้ได้ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

คำถามที่พบบ่อย

1. การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับปีภาษี 2563 เป็นต้นไป

 • เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
  • กรมธรรม์ที่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 หากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต้องแจ้งความประสงค์และให้ความยินยอมเพื่อให้บริษัทส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากรเท่านั้น มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในส่วนนี้ได้
  • กรมธรรม์ที่มีผลบังคับก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ท่านสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย หรือหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันภัย
 • เบี้ยประกันสุขภาพของตนเอง
  • ต้องแจ้งความประสงค์และให้ความยินยอมเพื่อให้บริษัทส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากรเท่านั้น การหักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพสำหรับอ้างอิงใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
  • ต้องแจ้งความประสงค์และให้ความยินยอมเพื่อให้บริษัทส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากรเท่านั้น การหักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ สำหรับอ้างอิงใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

2. หากเคยแจ้งความประสงค์และให้ความยินยอมแล้วในปี 2562 ต้องแจ้งใหม่หรือไม่

 • ในปี 2562 บริษัทขอความยินยอมในการนำส่งข้อมูลแก่กรมสรรพากรสำหรับเบี้ยประกันสุขภาพเท่านั้น หากต้องการให้บริษัทส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากรทั้งหมด สามารถแจ้งความประสงค์ใหม่ได้
 • หรือหากต้องการให้บริษัทนำส่งข้อมูลเฉพาะเบี้ยประกันสุขภาพ ไม่ต้องแจ้งความประสงค์ใหม่

3. กรมธรรม์ที่ซื้อในปี 2563 แจ้งความประสงค์และให้ความยินยอมเพื่อให้บริษัทส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากรในใบคำขอเอาประกันแล้ว ต้องแจ้งความประสงค์ฯ อีกหรือไม่

 • ไม่ต้องแจ้งความประสงค์ใหม่ ยกเว้นต้องการเปลี่ยนแปลง

4. หากต้องการแจ้งความประสงค์และให้ความยินยอมเพื่อให้บริษัทส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากร สามารถทำได้ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

 • แจ้งผ่านระบบออนไลน์
  • แอปพลิเคชัน BLA Happy Life
  • LINE Official @BangkoklifeAssurance
  • เว็บไซต์ www.bangkoklife.com
  • ระบบ Smart Customer
 • ตัวแทนของท่าน หรือสำนักงานสาขาบริษัท
 • ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร. 02-777-8888
 • หรือแจ้งความประสงค์ในทันที คลิก

5. ช่องทางสำหรับการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

6. การจ่ายเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นต้องแจ้งความประสงค์และให้ความยินยอมเพื่อให้บริษัทส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากรหรือไม่

 • ไม่ต้องแจ้งความประสงค์ เนื่องจากยังไม่มีข้อกำหนดจากกรมสรรพากร

7. บิดามารดาที่ซื้อกรมธรรม์ให้บุตรสามารถให้สิทธิลดหย่อนภาษีของตนเองได้หรือไม่

 • ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของตนเองได้

8. ข้อมูลที่บริษัทนำส่งให้กรมสรรพากรมีอะไรบ้าง

 • ประเภทของการประกันภัย
 • สถานะกรมธรรม์ประกันภัย
 • ระยะเวลาประกันภัยและระยะเวลาที่ชำระเบี้ยประกันภัย
 • วัน / เดือน / ปี ที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง
 • วัน / เดือน / ปี ที่สิ้นผลบังคับ
 • เงินหรือผลประโยชน์ตอนแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ที่เกิน / ไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตที่ได้ชำระไปแล้ว

9. หากต้องการยกเลิกการแจ้งความประสงค์และให้ความยินยอมเพื่อให้บริษัทส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากร สามารถทำได้อย่างไร

 • ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร. 02-777-8888