กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมสร้างความสุข โลกสดใส สำหรับผู้สูงวัย จากใจกรุงเทพประกันชีวิต ปี 2558 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม OTOP อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านสายตาโดยวิทยากรมืออาชีพ และได้มีบริการวัดสายตา และแจกแว่นตาให้กับผู้สูงวัยที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยตัวเอง โดยแจกแว่นตาไปจำนวนทั้งสิ้น 396 ชุด โดยมีนายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอำเภออุบลรัตน์ กล่าวเปิดงาน