​​

สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 [BLA HEALTHY PLUS 2019]

*สำหรับลูกค้ากรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่ชำระเบี้ยประกันต่อปี ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของผู้เอาประกันให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งความพร้อมในการดำเนินชีวิตและมีชีวิตที่มีความสุขมากกว่า บริษัทจึงมอบโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้เอาประกันที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลผ่านช่องทางตัวแทนและชำระเบี้ยประกันต่อปีตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

โดยเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายใน 31 ตุลาคม 2562