บริการสำรองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
Guarantee of Payment


เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในต่างประเทศ ที่อยู่ในพื้นที่คุ้มครองตามกรมธรรม์ (ตามที่เลือก)

สำหรับผู้เอาประกันภัย ที่ถือกรมธรรม์สามัญ ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ดังนี้

 • บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พื้นที่ความคุ้มครองทวีปเอเชีย/ทั่วโลก/ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา)

หมายเหตุ

 • กรมธรรม์ทุกฉบับ จะต้องมีสถานะมีผลบังคับ [Inforce] หรือ กู้ชำระเบี้ยอัตโนมัติ [Inforce APL] ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • กรณีผู้เอาประกันรายเดิม ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด และยังคงสถานะมีผลบังคับ [Inforce / Inforce APL] ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีระยะเวลาการใช้บริการภายใน 30 มิถุนายน 2564
 • กรณีผู้เอาประกันรายเดิม หรือ รายใหม่ ที่ซื้อหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 มีระยะเวลาการใช้บริการ 1 ปี นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพมีผลบังคับ

ขอบเขตการบริการ

ผู้เอาประกันภัยจะต้องเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในต่างประเทศที่อยู่ในพื้นที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เท่านั้น บริษัทสำรองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ตามที่โรงพยาบาลเรียกเก็บและไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ยกเว้น ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

 • ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังจากการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอก
 • ค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

เงื่อนไขการใช้บริการ

ติดต่อกรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line 02-777-8989 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่

 • ระยะเวลาในการเดินทางจะต้องไม่เกิน 90 วัน

หมายเหตุ

 • การให้ข้อมูลและประสานงานการให้บริการโดย Aspire Lifestyles Services [Thailand] Ltd. กรุงเทพประกันชีวิตเป็นเพียงผู้แนะนำการบริการนี้ให้กับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น
 • การบริการข้างต้นนี้เป็นการให้บริการแก่ผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด และมีผลคุ้มครองภายใน 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

 • กรณีผู้เอาประกันภัยรายเดิม ที่เคยมีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด และยังคงสถานะมีผลบังคับ (Inforce / Inforce APL) ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีระยะเวลาการใช้บริการภายใน 30 มิถุนายน 2564
 • กรณีผู้เอาประกันภัยรายเดิม หรือรายใหม่ ที่ซื้อหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด มีระยะเวลาการใช้บริการ 1 ปี นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพมีผลบังคับ

การใช้บริการ

ติดต่อ กรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line
02-777-8989
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่

" หมดกังวลเรื่องพบหมอยุคโควิด-19 สำหรับผู้เอาประกันที่แพทย์นัดติดตามผลการรักษาหรือรับยาต่อเนื่อง ติดต่อแพทย์ออนไลน์ของโรงพยาบาลชั้นนำได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน และเคลมผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกได้ตามสิทธิ์แบบไม่ต้องสำรองจ่าย "

สอบถามเพิ่มเติม 02 777 8888

บริการเทเลเมดิซีน (Telemedicine)

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับพันธมิตรโรงพยาบาลชั้นนำ มอบบริการเทเลเมดิซีน (Telemedicine) สำหรับผู้เอาประกันของบริษัท เพื่อใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ ในการรับคำแนะนำ ข้อมูลสุขภาพ ติดตามผลการรักษา หรือ การรับยาต่อเนื่อง ได้อย่างสะดวกไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล

การบริการเทเลเมดิซีน ระยะที่ 1 Phase I ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 : ระยะที่ 1
ระยะเวลาการบริการ : ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2563


ผู้มีสิทธิ์รับบริการ

 1. ผู้เอาประกันภัยของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - ชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับโรงพยาบาล
 2. ผู้เอาประกันภัยของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งการประกันสุขภาพแบบสามัญ และการประกันชีวิตแบบกลุ่ม
  1. ผู้เอาประกันรายสามัญ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตรายสามัญ ที่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ได้แก่ ผู้เอาประกันผู้ถือสัญญาโอพีดี สบายใจ , สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ , เฮลธ์เฟิสต์ , มายแคร์ เพรสทีจ เฮลธ์
  2. ผู้เอาประกันรายกลุ่ม ผู้เอาประกันผู้ถือกรมธรรม์ทุกแบบที่มี OPD ตามวงเงินที่คุ้มครอง

ผู้เอาประกันภัย ตามข้อ 2 สามารถใช้สิทธิ์เคลมกับทางบริษัทได้ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีประวัติการรักษากับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเทเลเมดิซีนกับทางบริษัท (คลิกดูรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ)
 • เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรักษา หรือรับยาต่อเนื่อง เช่น ความดันโลหิตสูง ,เบาหวาน ,ไขมันโลหิตสูง , ไทรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น
 • เป็นผู้ป่วยที่ต้องรับการติดตามการรักษาหลังการนอนโรงพยาบาล เช่น การทำแผลผ่าตัด , การทำแผลเรื้อรัง , การติดตามอาการหลังจากการนอนโรงพยาบาล

ผู้เอาประกันภัยต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบโรงพยาบาล ด้วยการแสดงบัตรประชาชน และ บัตรผู้เอาประกัน / E-card @ Application BLA Happy Life ก่อนเข้ารับบริการ


รายชื่อโรงพยาบาลพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ Telemedicine

โรงพยาบาล ช่องทางการรับบริการ เวลาบริการ หมายเหตุ
เบอร์ติดต่อ Line / Facebook Application
กรุงเทพ(ศูนย์วิจัย) 02-310-3000 - - 8.00 - 16.00 น. ส่งยาฟรีในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภายใน 31 พ.ค. 63
กรุงเทพตราด 039-552-777 ต่อ 2601 Customer service - 7.00 - 16.00 น. ส่งยาฟรี 30 กม.แรกจากรพ.
เกินจาก 30 กม.คิดเพิ่มตามระยะทาง
กรุงเทพพัทยา 038-259999 Line - 8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรี
กรุงเทพภูเก็ต 076-254425
Contact center

- 9.00 - 15.00 น. ส่งยาฟรี
กรุงเทพระยอง 063-213-6244
038-921-999

Microsoft Teams : BRH Teleconsult 8.00 - 20.00 น. ส่งยาฟรี 30 กม.
กรุงเทพราชสีมา 044-015-999 ต่อ 2044
Tele Consultation
- 8.00 - 16.00 น. ส่งยาคิดค่าใช้จ่าย 100 บาท
กรุงเทพสิริโรจน์ 076-361888
ต่อ 0
- 8.00 - 16.00 น. ส่งยาคิดค่าใช้จ่าย 150 บาท/ครั้ง
กรุงเทพสุราษฎร์ 077-956789 ต่อ
1051, 1061
- - 9.00 - 12.00 น. ส่งยาฟรีในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีและใกล้เคียง
กรุงเทพหาดใหญ่ 02-8048959
ต่อ 1414
- - 8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรี
เกษมราษฎร์บางแค 074-272800
ต่อ 2999
- 8.00 – 17.00 น.
จันทร์ – ศุกร์
ส่งยาคิดค่าใช้จ่าย 200 บาท
เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ 02-9213400-9
ประกันสัมพันธ์
- - 8.00 – 17.00 น.
จันทร์ – ศุกร์
ส่งยาคิดค่าใช้จ่าย 200 บาท ในเขตจังหวัดนนทบุรี
เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ 091-8509555
ผู้ป่วยนอก
- 8.00 – 17.00 น. ส่งยาฟรี EMS ทางไปรษณีย์
เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 1218 กด 2
ต่อแผนก UR Nurse
- 8.00 – 20.00 น. ส่งยาคิดค่าใช้จ่าย 200 บาท/ครั้ง
นครธน 02-450-9999 - 8.00 - 19.00 น. ส่งยาฟรีทั่วประเทศ โดย EMS(2-5วัน)
กรณีส่งยาด่วน ส่ง Line man คิดตามจริง
ยาพิเศษส่งโดยรถโรงพยาบาล คิด 200 บาทใน 10 กม.แรกและทุกๆ 10 กม.ถัดไป 100 บาท
นวมินทร์ 9 083-9489042
แผนกอายุรกรรม
- - 8.00 - 16.00 น. ส่งยาคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง
บางปะกอก 1 02-1091111
ต่อ 1141
แผนกเวชระเบียน
- - 8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรี
บางปะกอก 3 02-1093111
ต่อ อายุรกรรม
- - 8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรี
บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 1745 - 8.00 - 16.00 น. ส่งยาฟรี
บางปะกอก สมุทรปราการ 02 1093222
ต่อ 10115 , 10105
- - 8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรี
บีเอ็นเอช 02-686-2700 - - 8.00 - 16.00 น. ส่งยาฟรีทั่วประเทศ ภายใน 30 เม.ย.63
ส่งยาทั่วประเทศคิดค่าใช้จ่าย 200 บาท 1 พ.ค.- 30 มิ.ย.63
บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 062-4899594
อายุรกรรม
- 8.00 - 16.00 น. ส่งยาคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง 100-200 บาท/ครั้ง
บำรุงราษฎร์ 1378 - 8.00 - 17.00 น. ส่งยาด่วน 200 บาท เฉพาะเขตกรุงเทพฯ
ส่งยาEMS ฟรี ทั่วประเทศ น้ำหนักไม่เกิน 1 กก.
เปาโลเกษตร 02-1500900
ต่อ 5114, 5158
อายุรกรรม
- 8.00 - 16.00 น. ส่งยาคิดค่าใช้จ่าย 200 บาท
เปาโลพระประแดง 02-8189000
ต่อ 100
- - 9.00 - 17.00 น. ส่งยาคิดค่าใช้จ่าย 200 บาท
เปาโลรังสิต 02-5778114
อายุรกรรม
- 8.00 - 17.00 น. ส่งยาคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราของไปรษณีย์ไทย
เปาโลสมุทรปราการ 02-363-2000
ต่อ 2390
อายุรกรรม
- 9.00 - 20.00 น. ส่งยาคิดค่าใช้จ่าย 200 บาท/ครั้ง
พญาไทศรีราชา 089-245-1476 - - 8.00 - 20.00 น. ส่งยาฟรีทั่วประเทศ
พญาไท 3 081-900-8163
02-869-1111
ประกันสัมพันธ์และส่งต่อผู้รับบริการ
- - 8.30 - 17.30 น. ส่งยาฟรีเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
พระรามเก้า 1270 - 8.00 - 16.00 น. ส่งยาในเขตกรุงเทพฯ คิดเหมาจ่าย 200 บาทต่อครั้ง
นอกเขตกรุงเทพฯ คิดอัตราค่าส่งยาตามจริง
มหาชัย 034-424990-4
034-118888
ติดต่ออายุรกรรม 1130, 1131
- 8.00 - 16.00 น. ส่งยาเขตสมุทรสาคร คิดค่าใช้จ่าย 100 บาท, นอกเขตสมุทรสาคร 200 บาท
เวชธานี 02-7340000
ต่อ 3605

- 9.00 - 16.00 น. ส่งยาคิดเหมาจ่าย 250 บาทในเขตกรุงเทพฯ
สมิติเวช ชลบุรี 033-038-988 - 8.00 - 20.00 น. ส่งยาคิดค่าใช้จ่าย 100 บาท
สมิติเวช ไชน่าทาวน์ - - 10.00 - 14.00 น. ส่งยาฟรีทั่วประเทศ ภายใน 30 เม.ย.63
ส่งยาทั่วประเทศคิดค่าใช้จ่าย 200 บาท 1 พ.ค.- 30 มิ.ย.63
สมิติเวช ธนบุรี 086-316-6379 - - 8.00 - 20.00 น. ส่งยาฟรีทั่วประเทศ ภายใน 30 เม.ย.63
ส่งยาทั่วประเทศคิดค่าใช้จ่าย 200 บาท 1 พ.ค.- 30 มิ.ย.63
สมิติเวช ศรีนครินทร์ 020-222-222
Samitivej Plus บริการ 24 ชั่วโมง ส่งยาฟรีทั่วประเทศ ภายใน 30 เม.ย.63
ส่งยาทั่วประเทศคิดค่าใช้จ่าย 200 บาท 1 พ.ค.- 30 มิ.ย.63
สมิติเวช ศรีราชา 095-207-8523 033-030100 แผนกอายุรกรรม - - 8.00 - 20.00 น. ส่งยาคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทางที่รพ.กำหนด, ค่ายาส่วนลด 10%
สมิติเวช สุขุมวิท 020-222-222
Samitivej Plus บริการ 24 ชั่วโมง ส่งยาฟรีทั่วประเทศ ภายใน 30 เม.ย.63
ส่งยาทั่วประเทศคิดค่าใช้จ่าย 200 บาท 1 พ.ค.- 30 มิ.ย.63
เอกชัย 062-194-1715 - 8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรี 1-2 วัน
เจาะเลือด, ทำแผล (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเดินทาง)

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

สิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองในโครงการนี้

 1. ค่าแพทย์
 2. ค่าการพยาบาล
 3. ค่ายา
 4. ค่าเวชภัณฑ์

สิทธิ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในโครงการนี้

 1. ค่ารถส่งยา หรือ เวชภัณฑ์
 2. ค่ารถส่งพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ไปให้การรักษานอกโรงพยาบาล

หมายเหตุ

ในแต่ละโรงพยาบาลมีวิธีการ และ การคิดค่ารักษาที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ค่าบริการจะถูกกว่าค่าบริการที่รับบริการ ณ โรงพยาบาล รวมถึงค่ายาและเวชภัณฑ์ในบางรายการ ซึ่งสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจากผู้ให้บริการ ก่อนการรับบริการได้

การใช้บริการและการเคลม

 1. ใช้บริการโดยผู้เอาประกันภัยไม่สำรองจ่าย ณ โรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท
  1. ลูกค้าติดต่อใช้บริการตามช่องทางของโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการฯ
  2. โรงพยาบาลจะทำการเช็คสิทธิ์ความคุ้มครองกับบริษัท ตามเงื่อนไขการให้บริการโครงการฯ และดำเนินการด้านเอกสารวางบิลมายังบริษัท
  3. หากมีส่วนเกินสิทธ์ความคุ้มครอง ลูกค้าชำระโดยตรงกับโรงพยาบาล
  4. เงื่อนไขค่ารักษาพยาบาลและการให้บริการต่างๆ ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงพยาบาลคู่สัญญา ที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง
 2. ใช้บริการโดยผู้เอาประกันภัยสำรองจ่ายและส่งเอกสารเคลมมาให้บริษัท (เคลมตรง)
  1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นเคลม
   1. เอกสารคำแนะนำทางการแพทย์/ใบรับรองแพทย์ (ที่ระบุข้อวินิจฉัย ข้อสรุปทาง การแพทย์ และรายละเอียดการรักษา)
   2. ใบเสร็จจากผู้ให้บริการ (ฉบับจริง)
   3. เอกสารเรียกร้องสินไหม (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัท)
  2. ช่องทางการยื่นเคลม
   1. ผ่านแอปพลิเคชั่น BLA Happy Life
    - ส่งเคลมออนไลน์ (e-Claim)
   2. ผ่านระบบบริการลูกค้า Smart Customer
    - ส่งเคลมออนไลน์ผ่านระบบบริการลูกค้าบนเว็บไซต์บริษัท
   3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท
    ถึง ส่วนสินไหม บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจำกัด ( มหาชน )
    23/115-121 รอยัลซิติ้เวนิว ถ.พระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10310

หมายเหตุ : กรณีส่งเคลมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จะต้องส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทด้วย

ข้อจำกัด Telemedicine

 • เป็นเพียงการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถใช้ได้กับโรคที่มีความเร่งด่วน เช่นอุบัติเหตุ รวมถึงผู้ให้บริการบางรายไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้ เนื่องจากไม่ได้ทำการตรวจร่างกายโดยละเอียด
 • ผู้ให้บริการบางราย อาจมีการคิดค่าบริการส่งยาหรือค่ารถจากโรงพยาบาลที่นำส่งยา หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งไม่อยู่ในความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
รับบริการความเห็นที่ 2 ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ฟรี 1 ครั้ง จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการรักษาโรคกระดูกและข้อ 
									กระดูกสันหลัง และโรคข้อรูมาติซึ่ม

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ

ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์กรุงเทพประกันชีวิต สถานะมีผลบังคับ

ขอบเขตการบริการ

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับพันธมิตรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบบริการความเห็นที่สองของแพทย์ ฟรี 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการรักษากระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคข้อและรูมาติซึ่ม โดยทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำปรึกษา

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • บริการความเห็นที่สองของแพทย์ สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต สถานะกรมธรรม์มีผลบังคับ
 • ติดต่อรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผ่านช่องทาง Email: INSBD@BUMRUNGRAD.COM
 • ลูกค้าต้องยืนยันตัวตนโดยแสดงบัตรประชาชน และ บัตรผู้เอาประกัน ต่อโรงพยาบาล เพื่อรับสิทธิ์ใช้บริการ
 • ความคุ้มครองค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคข้อและรูมาติซึ่ม (ฟรี 1 ครั้ง) ระยะเวลาการบริการ 15-20 นาที

การใช้บริการ

 1. ติดต่อรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผ่าน Email: INSBD@BUMRUNGRAD.COM โดยส่งข้อมูลมาให้โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิ์และพิจารณา
  1. ข้อมูลทางการแพทย์จากโรงพยาบาลอื่น มาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
  2. บัตรประชาชน และ บัตรผู้เอาประกัน
 2. หากเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายให้รับบริการปรึกษาแพทย์ภายใน 72 ชั่วโมง
 3. ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ หากมีการสั่งจ่ายยา และการจัดส่งยา ลูกค้าชำระโดยตรงกับโรงพยาบาล

ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

 • ภายใน 31 ธันวาคม 2564
เพิ่มมูลค่าวงเงินการรักษามะเร็งสูงสุด 20% เมื่อรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพิ่มมูลค่าวงเงินการรักษามะเร็งสูงสุด 20%

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ

ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์ และสถานะกรมธรรม์มีผลบังคับ

ขอบเขตการบริการ

 1. บริการให้คำปรึกษาโดยทีม Horizon Navigator ของบำรุงราษฎร์ เพื่อทราบแผนการรักษาเบื้องต้น
 2. มอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
  1. ส่วนลดค่าห้อง 20 –30% สำหรับส่วนที่ชำระเอง (เงินสด หรือบัตรเครดิต)
  2. ส่วนลด 10 –15% ค่ายา (ยกเว้นยามะเร็งและยาสั่งซื้อพิเศษ) ค่าเวชภัณฑ์ หมวด 1, ค่าตรวจพื้นฐาน
   ทางห้องปฏิบัติการ, ค่าตรวจพื้นฐานเอ็กซเรย์
  3. รับสิทธิ์เข้าโครงการ cost containment การรักษามะเร็ง การผ่าตัด
 3. บริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
  1. บริการรถรับส่ง เพื่อการตรวจวินิจฉัย 2 ครั้งต่อปี
  2. บริการรถรับส่ง เพื่อการผ่าตัด ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  3. บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ
 4. บริการห้องรับรองนภาเล้าจ์น
  1. บัตร Titanium รับบริการได้ 1 ท่าน ต่อ 1 บัตร ไม่จากัดครั้ง พร้อมรับสิทธิ์ High Tea : Bumrungrad x JW Marriot
  2. บัตร Platinum รับบริการได้ 1 ท่าน ต่อ 1 บัตร รับสิทธิ 4ครั้งต่อปี พร้อมรับสิทธิ์ High Tea : Bumrungrad x JW Marriot

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • บริการเพิ่มมูลค่าวงเงินการรักษาโรคมะเร็ง สำหรับผู้เอาประกันภัยกรุงเทพประกันชีวิต ผู้ถือกรมธรรม์บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์ และสถานะกรมธรรม์มีผลบังคับ
 • ติดต่อรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผ่านช่องทาง Email: INSBD@BUMRUNGRAD.COM
 • ผู้เอาประกันภัยต้องยืนยันตัวตนโดยแสดงบัตรประชาชน และ บัตรผู้เอาประกัน ต่อโรงพยาบาล เพื่อรับสิทธิ์ใช้บริการ
 • ผู้เอาประกันภัยดำเนินการมัดจำค่าบริการทางการแพทย์กับทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • สำหรับผู้เอาประกันภัยมัดจำค่าบริการทางการแพทย์ 1,000,000 บาท ขึ้นไป (VIP Card Titanium) รับบัตรเงินสด เพิ่ม 20%
  • สำหรับผู้เอาประกันภัยมัดจำค่าบริการทางการแพทย์ 500,000 – 999,999 บาท (VIP Card Platinum) รับบัตรเงินสด เพิ่ม 10%

มัดจำค่าบริการทางการแพทย์กับบำรุงราษฎร์โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. มัดจำค่าบริการทางการแพทย์โดยใช้เงินสด บัตรเครดิต หรือแคชเชียร์เช็ค กับบำรุงราษฎร์มูลค่า 500,000 บาท ขึ้นไป เพื่อรับสิทธิ์มูลค่าเพิ่ม 10-20% ของเงินมัดจำ
 2. เมื่อผู้ป่วยวางเงินมัดจำแล้ว สามารถระบุรายชื่อผู้มีสิทธิ์ใช้วงเงินดังกล่าวร่วมกัน (“ผู้มีสิทธิ์ร่วม”) ได้สูงสุด 2 คน โดยต้องเปิด HN และระบุข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นหนังสือ โดยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิ์ร่วมได้ไม่ว่ากรณีใด
  ผู้ป่วยและผู้มีสิทธิ์ร่วมสามารถใช้วงเงินดังกล่าวได้ที่บำรุงราษฎร์ ไวทัลไลฟ์ และเอสเพอรานซ์ (“สถานพยาบาล”)
 3. การให้มูลค่าเงินเพิ่ม แบ่งเป็น
  • วางเงินมัดจำ 500,000 –999,999 บาท รับมูลค่าเงินเพิ่ม 10%
  • วางเงินมัดจำ 1,000,000 บาท ขึ้นไป รับมูลค่าเงินเพิ่ม 20%
 4. มูลค่าเงินเพิ่มตามข้อ 3 จะเป็นวงเงินในบัญชีเงินมัดจำของผู้ป่วย และคูปองเงินสด โดยแบ่งลักษณะการใช้ดังนี้
  • 50% ของวงเงินมูลค่าเพิ่ม ให้คูปองเงินสดเพื่อใช้ในการซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกประเภท รวมถึงการตรวจคัดกรองทุกประเภท เช่น ตรวจคัดกรองมะเร็ง ตรวจคัดกรองสโตรค ตรวจคัดกรองหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น (สิทธิ์นี้สามารถโอนให้ผู้อื่นใช้ได้)
  • 50% ของวงเงินมูลค่าเพิ่ม ให้เป็นมูลค่าเพิ่มในรูปแบบวงเงิน เพื่อใช้แทนเงินสดในการใช้บริการ
 5. คูปองเงินสดในข้อ 4 สามารถใช้ได้ครั้งเดียว ไม่สามารถแลกคืนเป็นสด และไม่สามารถให้เงินทอนเป็นเงินสด หรือคูปองเงินสดได้
 6. บำรุงราษฎร์จะตัดวงเงินจากบัญชีเงินมัดจำทุกครั้งหลังมีการรับบริการทางการแพทย์ โดยผู้ป่วยจะได้ใบเสร็จรับเงิน เพื่อทราบจำนวนการใช้วงเงินทุกครั้ง
 7. ระยะเวลาเปิดบริการรับสมัคร มีระยะเวลา 2 ปี เริ่ม 15 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดการรับสมัคร 14 กรกฎาคม 2565
 8. ระยะเวลาใช้สิทธิ์ คือ 2 ปี นับจากวันวางเงินมัดจำแล้ว โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาทุกกรณี
 9. ในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิต โดยยังมีวงเงินเหลือในบัญชีเงินมัดจำ และได้ระบุผู้มีสิทธิ์ร่วมไว้ 2 คน ให้ถือว่าได้สิทธิ์ในวงเงินที่เหลือคนละกึ่งหนึ่งเท่าๆ กัน
 10. หากมีส่วนลดอื่นใดนอกเหนือจากบัตร Titanium หรือ บัตร Platinum ที่บำรุงราษฎร์ออกให้จากการวางมัดจำนี้ ผู้ป่วยรวมถึงผู้มีสิทธิ์ร่วมสามารถเลือกใช้ส่วนลดได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้

การใช้บริการ

 1. ติดต่อรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผ่าน Email: INSBD@BUMRUNGRAD.COM โดยส่งบัตรประชาชน และ บัตรผู้เอาประกัน มาให้โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิ์
 2. เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายเพื่อจัดทำเอกสารสัญญา
 3. รับสิทธิ์มูลค่าเพิ่มตามรายละเอียดข้างต้น โดยสามารถใช้คู่กับโปรโมชั่นอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

 • 2 ปี นับจากวันมัดจำค่าบริการทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว