กรุงเทพประกันชีวิต จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตควบคู่ไปกับการสร้างความสนุกสนานเปิดโลกทัศน์ เพื่อให้น้องๆและครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมแสนสนุกที่สอดแทรกเกร็ดความรู้ ตลอดจนการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่เยาวชนที่จะเติบโต และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป