สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์รายบุคคลช่องทางตัวแทนที่ชำระเบี้ยประกันตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

  • มีกำหนดการชำระเบี้ยประกัน 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 และต้องชำระเบี้ยประกันภายในระยะเวลาผ่อนผัน
  • กรมธรรม์สถานะมีผลบังคับ ณ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ขอบเขตการบริการ

บริการข้อมูลและสำรองการเข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินรวมกว่า 800 แห่ง ทั่วโลก

ดูข้อมูลห้องรับรองอัปเดตได้ที่ http://en.dragonpass.com.cn/airports

  • ใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินได้ 2 สิทธิ์ โดยอาจใช้ในครั้งเดียว 2 สิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน + ผู้ติดตาม 1ท่าน) หรือผู้เอาประกันภัย ใช้สองครั้ง ครั้งละ 1 สิทธิ์ก็ได้
  • สำรองเข้าใช้บริการล่วงหน้า 48 ชั่วโมง

เงื่อนไขการใช้บริการ

ติดต่อกรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line 02-777-8989 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่

  • สิทธิพิเศษนี้้เป็นสิทธิ์เฉพาะผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • การเข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบิน กรุณาแสดงข้อความยืนยัน พร้อม Boarding pass
  • เมื่อดำเนินการสำรองการใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าใช้บริการภายหลังได้
  • ระยะเวลาการใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562
  • การบริการข้างต้นนี้ เป็นการบริการเฉพาะปี 2562 เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้บริการ

ติดต่อ กรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line
02-777-8989
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่