hero

เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับสมาชิก กบข. และครอบครัว รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการวางแผนเพื่อชีวิตที่มั่นคง ไม่กังวลในยามเจ็บไข้หรือฉุกเฉิน
กรุงเทพประกันชีวิต
จึงเสนอแผนความคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรง โดยสมาชิก กบข. สามารถเลือกซื้อให้กับตนเองและครอบครัวในอัตราเบี้ยประกันพิเศษ