hero

แจ้งเบาะแส ร้องเรียน


ช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต หรือตัวแทนของบริษัท

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต หรือตัวแทนของบริษัท ซึ่งบริษัทถือเป็นเรื่องสำคัญ ทุกข้อร้องเรียน และความคิดเห็นของผู้ร้องเรียนจะได้รับการใส่ใจ แก้ไขปรับปรุง โดยสามารถร้องเรียนได้ที่

ไปรษณีย์

ศูนย์บริหารความพึงพอใจลูกค้า
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800

ช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนในการทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ

นอกจากนี้บริษัทยังจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการฉ้อฉล การทุจริต หรือการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือสำนักกำกับการปฏิบัติงาน

ไปรษณีย์

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

อีเมล/เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 0-2777-8232 และ 0-2777-8234 หรือ auditor@bangkoklife.com

สำนักกำกับการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 0-2777-8861 โทรสาร 0-2777-8605 หรือ compliance@bangkoklife.com

สำหรับการร้องเรียนกรรมการและผู้บริหาร ท่านสามารถแจ้งโดยตรงที่ประธานกรรมการตรวจสอบ (คณะกรรมการตรวจสอบ) ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล audit_committee@bangkoklife.com

ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนควรให้ข้อมูลให้ชัดเจน ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ รายละเอียดของเหตุการณ์ หมายเลขโทรศัพท์หรือ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อกลับเพื่อที่ผู้ดำเนินการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบสวนข้อเท็จจริง บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ