ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

เกนเฟิสต์ 380 (มีเงินปันผล)


จุดเด่นบริการ

 • รับความคุ้มครองชีวิต สูงถึง 360% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 • เลือกจ่ายได้ตามใจ ไม่ว่าจะรายปี หรือรายเดือน ไม่ชาร์จเพิ่ม
 • การันตีผลตอบแทน ผลตอบแทนแน่นอนตลอดสัญญาประกันภัย 380% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับเงินปันผล มีโอกาสรับเงินปันผลในวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาประกันภัย

รับผลประโยชน์เป็นร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 6 รับ 220% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 7 รับ 255% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 8 รับ 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 9 รับ 325% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 10-15 รับ 360% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์รวมตลอดอายุสัญญา 380% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และมีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

2.1 ผลประโยชน์ที่รับรองการจ่าย

 • ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-10 รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11-14 รับเงินคืนปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 344% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2.2 เงินปันผลในวันครบกำหนดสัญญา มีโอกาสรับเงินปันผล*

หมายเหตุ

 • เงินคืนรายปีเป็นเงินคืนที่รวมเงินคืนพิเศษแล้ว
 • *บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา หลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

เงื่อนไข

 • สมัครได้ตั้งแต่แรกเกิด – 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายปีและรายเดือน

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี) อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)
แรกเกิด - 70 360

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยรายเดือน = เบี้ยประกันภัยรายปี ÷ 12
 • การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือน 1 วันขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
 • กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือนในครั้งแรก และต้องสมัครบริการเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไป ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Bualuang Direct Debit) หรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส)

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 35 ปี เพศชาย จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันภัยต่อปี(บาท) ผลประโยชน์
กรณีมีชีวิต* 
(บาท)
ความคุ้มครองชีวิต(บาท)
1 36,000 2,000 100,000
2 36,000 2,000 100,000
3 36,000 2,000 110,000
4 36,000 2,000 150,000
5 36,000 2,000 180,000
6 36,000 2,000 220,000
7 36,000 2,000 255,000
8 36,000 2,000 290,000
9 36,000 2,000 325,000
10 36,000 2,000 360,000
11 - 4,000 360,000
12 - 4,000 360,000
13 - 4,000 360,000
14 - 4,000 360,000
15 - 344,000 360,000

หน่วย : บาท

สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์
(ณ สิ้นปีกรมธรรม์)
ตัวอย่างเงินปันผลจากผลตอบแทนการลงทุน
เฉลี่ยตลอดสัญญา***
3% 4% 5%
เงินจ่ายคืนรายปีทั้งหมด** 36,000 36,000 36,000 36,000
เงินครบกำหนดสัญญา 344,000 344,000 344,000 344,000
โอกาสรับเงินปันผล เมื่อครบกำหนดสัญญา - 24,360 51,070 77,770
ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 380,000 404,360 431,070 457,770
เบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา 360,000 360,000 360,000 360,000
ผลประโยชน์สุทธิ 20,000 44,360 71,070 97,770

*เงินจ่ายคืนรายปี + เงินจ่ายคืนพิเศษ + เงินครบกำหนดสัญญา (ณ สิ้นปีกรมธรรม์)
**ผลรวมของเงินจ่ายคืนรายปีและเงินจ่ายคืนพิเศษ (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-14)
***ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา

สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • กรณีชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครั้งแรก
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com