บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย (กบข.)

 • โครงการ บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย สำหรับสมาชิก กบข. ประกอบด้วย สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ อุ่นใจ และสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ อีซี แคร์
 • แถลงสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (กรณีที่ข้อมูลการแถลงสุขภาพไม่เพียงพอต่อการพิจารณารับประกันภัย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งขอตรวจสุขภาพก่อนรับประกันภัย)
 • โครงการ บีแอลเอ อุ่นใจ สำหรับสมาชิก กบข. โรคร้ายสามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ อีซี แคร์ ทุกกรมธรรม์รวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท
บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
  แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7
สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ อุ่นใจ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ อีซี แคร์ 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 750,000 1,000,000
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ อุ่นใจ  
1.1 กรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.2 กรณีมีชีวิตอยู่จนครบอายุ 90 ปี 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ อีซี แคร์*  
2.1 คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงดังนี้  
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 • เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 • โรคระบบประสาทมัลติเพิล สเคลอโรสิส
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
100%** ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.2 คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามต่อครั้ง
(รวมสูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

* การจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ อีซี แคร์ มีระยะ เวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ โดยการจ่ายผลประโยชน์นั้น สัญญาประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องมีผลบังคับอยู่ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม เมื่อแพทย์วินิจฉัยหรือยืนยันว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 11 โรค ที่ให้ความคุ้มครอง

** คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงตามข้อ 2.1 หักด้วยจำนวนเงินผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามตามข้อ 2.2 (ถ้ามี) รวมทั้งสองกรณี คุ้มครองสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม และเมื่อบริษัทจ่ายเงินครบตามจำนวนนี้แล้ว สัญญาเพิ่มเติมจะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติ

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

- กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่มเว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัด อัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ

- ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมหรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นใด นอกเหนือจากโรคร้ายแรงที่ให้คำนิยามไว้ในสัญญาเพิ่มเติม และไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยไรคร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม จากสาเหตุต่อไปนี้

- อาการของโรคร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือก่อนวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทอนุบัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

- การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ