ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

เกนเฟิสต์ 525 (มีเงินปันผล)


จุดเด่นบริการ

 • ชำระเบี้ยสั้น คุ้มครองยาว จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครองชีวิต 12 ปี
 • ผลตอบแทนสูง รับผลตอบแทน 525%* พร้อมโอกาสรับเงินปันผล เมื่อครบกำหนดสัญญา
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ
 • รับเงินปันผล รับเงินคืนทุกปี สูงสุด 5%* ต่อปี

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา
รับผลประโยชน์ตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิตหรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5 - 12 รับ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา
รับผลประโยชน์รวม 525% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและมีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

2.1 ผลประโยชน์ที่รับรองการจ่าย

 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5 รับเงินคืนรายปี ปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 - 11 รับเงินคืนรายปี ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ในวันครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 475%* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2.2 มีโอกาสรับเงินปันผล*** ในวันครบกำหนดสัญญา

หมายเหตุ

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** เงินครบกำหนดสัญญาประกันภัย 391% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมกับเงินจ่ายคืนพิเศษ 84% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
*** บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา หลังหักต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

เงื่อนไข

 • อายุที่รับประกันภัย: แรกเกิด - 80 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: 12 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 5 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย: 100,000 บาท - ไม่จำกัด
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี) อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)
แรกเกิด - 80 992
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ส่วนลดเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
น้อยกว่า 500,000 บาท -
500,000 - 999,999 18
ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป 37

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท เพศชายและเพศหญิง อายุ แรกเกิด - 80 ปี การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือน 1 วันขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันภัยต่อปี ผลประโยชน์
กรณีมีชีวิต*
ความคุ้มครองชีวิต** (หน่วย: บาท)
1 955,000 40,000 1,000,000
2 955,000 40,000 2,000,000
3 955,000 40,000 3,000,000
4 955,000 40,000 4,000,000
5 955,000 40,000 5,000,000
6 - 50,000 5,000,000
7 - 50,000 5,000,000
8 - 50,000 5,000,000
9 - 50,000 5,000,000
10 - 50,000 5,000,000
11 - 50,000 5,000,000
12 - - 5,000,000
เบี้ยประกันภัยรวม 4,775,000
รวมเงินคืนรายปีทั้งหมด 50%*** 500,000
รวมเงินครบกำหนดสัญญา+เงินคืนพิเศษ 475%*** 4,750,000
รวมทั้งหมด 525%*** 5,250,000
ผลประโยชน์สุทธิ 475,000
สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์
(ณ สิ้นปีกรมธรรม์)
ตัวอย่างประมาณการเงินปันผล
จากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา****
3% 4% 5%
เงินจ่ายคืนรายปีทั้งหมด 500,000 500,000 500,000 500,000
เงินจ่ายคืนครบกำหนดสัญญาและเงินคืนพิเศษ 4,750,000 4,750,000 4,750,000 4,750,000
โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา - 332,560 685,780 1,039,010
ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 5,250,000 5,582,560 5,935,780 6,289,010
เบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา 4,775,000 4,775,000 4,775,000 4,775,000
ผลประโยชน์สุทธิ 475,000 807,560 1,160,780 1,514,010

* เงินจ่ายคืนรายปี+เงินจ่ายคืนพิเศษ+เงินครบกำหนดสัญญา (ณ สิ้นปีกรมธรรม์)
** รับผลประโยชน์ตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิตหรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
*** ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**** ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา คือ ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา โดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปีผ่านทาง www.bangkoklife.com/parfund_ROI

สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ 525 (มีเงินปันผล) (Gain 1st 525 (Par)) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบเกนเฟิสต์ 525 (มีเงินปันผล) ชนิดมีเงินปันผล มีระยะเวลาเอาประกันภัย 12 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฎิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com