รู้จักเรา

รางวัลแห่งเกียรติยศ

2560

รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2560

กรุงเทพประกันชีวิต ตอกย้ำผู้นำธุรกิจประกัน 3 ปีซ้อน คว้ารางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017” องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงถึง 55,188 ล้านบาท ซึ่งจัดอันดับโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงเทพประกันชีวิต ขึ้นรับรางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลนี้นับเป็นอีกแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความสุข และความมั่นคงทางการเงินแก่ประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2560

2560

รางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2017

กรุงเทพประกันชีวิตคว้ารางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING
AWARDS 2017 ประเภทบูธสวยงามดีเด่น ประเภทพื้นที่ขนาด
200-250 ตร.ม. โดยคุณวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรุงเทพประกันชีวิตขึ้นรับรางวัลจากดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากความสร้างสรรค์
ในการออกแบบและสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน โดยบูธของ
กรุงเทพประกันชีวิตในงาน Money Expo 2017 ได้ออกแบบภายใต้
แนวคิดพื้นที่ร่วมสุขในยุคนวัตกรรมการเงิน 4.0 ด้วยบรรยากาศ
ของบ้านที่อบอุ่นและทันสมัย พร้อมให้บริการนวัตกรรมการวางแผน
การเงินที่ตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบัน

รางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2017

2559

รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2559

กรุงเทพประกันชีวิตรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง โดยเป็น “องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ประจำปี 2559” มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดถึง 66,966 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความเติบโต และความมั่นคงของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน​ในอนาคต

รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2559

2559

ภาคีเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งกิจกรรมเพื่อการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ และกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงวัย ให้ใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีความสุข ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม รวมถึงสามารถสร้างอาชีพ และรายได้
​ที่ต่อเนื่องหลังเกษียณ

ภาคีเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

2559

บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2558

รางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2558” เป็นรางวัลที่ส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยและประกันชีวิตให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันมั่นคงขององค์กรตอกย้ำตำแหน่งผู้นำธุรกิจประกันชีวิต ทั้งด้านการบริหารงานและด้านบุคลากรของบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ​โดยคุณคมคาย ธูสรานนท์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รับมอบรางวัล ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ประกันภัย และพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2558

2558

การรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

​กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบใบประกาศการรับรอง ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือการรับรองมาตรฐานการ จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management systems (ISMS)) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง ISO/IEC 27001:2013 ถือเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ให้กับระบบสารสนเทศขององค์กรเน้นการจัดการข้อมูลที่สำคัญ และ ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความ มั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กรอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบ ISO/ IEC 27001:2013 ภายใต้ขอบข่ายการรับรอง Information security management system for data center infrastructure, Facilities management and operation controls excluding software, Application design and development.​

การรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

2558

รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (CALL CENTER)

รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนยรับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค ดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แสดงถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการของศูนย์รับเรื่อง และการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ซึ่งบริษัทเน้นความสำคัญในเรื่องการให้บริการ ที่เป็นเลิศ ตลอดจนการรับเรื่องและการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน ต่าง ๆ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง บนหลักความยุติธรรม ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเน้นด้าน การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันบริษัทมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความ สะดวกแก่ลูกค้า ในการให้บริการข้อมูล แก้ไขปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center : CSC) สำนักงานใหญ่ และสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (Website) เฟสบุ๊ก (Facebook) เป็นต้น

รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (CALL CENTER)

2558

รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2557

​นายเชิดชู โสภณพนิช(ซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2557 จากนายอดิศักดิ์ ตันติวรวงศ์(ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะที่เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นประจำปี 2557 จาก คปภ. ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้มอบเพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย และผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจประกันภัย เพื่อส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา เป็นที่ยอมรับของประชาชน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันมั่นคงของกรุงเทพประกันชีวิต ทั้งด้านบริหารงาน และบุคลากร ในฐานะผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรุงเทพประกันชีวิตที่ทำให้บุคลากรทุกคนพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจ พัฒนาคุณภาพการบริหารงานด้านต่างๆ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป เพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งของประชาชนอย่างแท้จริง 

รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2557

2558

รางวัลจากสำนักงานประกันสังคม เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น

สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำโครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
สถานประกอบการดีเด่น ให้แก่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อการนำส่งเงินสมทบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
และเป็นสถานประกอบการที่มีสถานะยังดำเนินกิจการและไม่มีหนี้
ค้างชำระ มีการนำส่งเงินสมทบถูกต้องครบถ้วนมาโดยตลอด

รางวัลจากสำนักงานประกันสังคม เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น

2558

รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2558

นายโชน โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2015”ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะ เบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 19 องค์กร จาก 19 หมวดธุรกิจของอุตสาหกรรมในประเทศไทย รางวัลนี้มอบ ให้เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของแบรนด์องค์กร(Corporate Brand)ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนใน อนาคตโดยกรุงเทพประกันชีวิตเป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด โดยมีมูล ค่าแบรนด์สูงสุดถึง 56,117 ล้านบาทจากผลงานวิจัย “การประเมิน ค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทย” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้ รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี2557ในพิธีได้รับเกียรติ จากศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ กุณฑลีรื่นรมย์ (ซ้ายสุด) และอาจารย์ดอกเตอร์เอกก์ ภทรธนกุล (ขวาสุด) คณะผู้วิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียร อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2558

2558

รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 32

อีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ปรึกษาการเงินคุณภาพของกรุงเทพประกันชีวิต
นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร
เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ทีมงานกรุงเทพประกันชีวิต ทั้ง 521 คน
ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
ครั้งที่ 32 หรือ Thailand National Quality Awards (TNQA)
จากสมาคมประกันชีวิตแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ตัวแทน
ประกันชีวิตผู้ที่มีผลงานได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ตัวแทนประกันชีวิตที่พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนทางการ
เงินเพื่อความมั่งคั่งและความสุขแก่ประชาชนต่อไป ณ ห้องรอยัล
จูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 32

2558

รางวัลคุณภาพ ESG100 มุ่งสู่วิถียั่งยืน

กรุงเทพประกันชีวิตได้รับรางวัล ESG 100 Company จากสถาบัน
ไทยพัฒนา ในฐานะองค์กรที่มีผลดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่ง
แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จำนวน 100 บริษัท
สำหรับรางวัล ESG 100 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นที่ยอมรับ
ในทั่วโลก ถือเป็นมิติใหม่ของการขับเคลื่อนการลงทุนที่ยั่งยืน
ในประเทศไทย ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนสำหรับผู้ลงทุน
ที่พิจารณาเรื่องความน่าเชื่อถือ โปร่งใส เป็นพื้นฐาน และให้
ความสำคัญกับความรับผิดต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

รางวัลคุณภาพ ESG100 มุ่งสู่วิถียั่งยืน

2558

1 ใน สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย คว้ารางวัล
Thailand Top Company Awards 2558
สาขาการประกัน

ปี 2558 กรุงเทพประกันชีวิตได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัท
ที่ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2015
สาขาการประกัน เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จ
ระดับสูงของประเทศ รวมทั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัท
ตามวิสัยทัศน์ที่อยากให้คนไทย เห็นประโยชน์ของประกันชีวิต
และทำประกันให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต
รางวัลThailand Top Company Awards 2015 โดยมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ เป็นรางวัลที่มอบให้
บริษัทที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม ตามประเภทการดำเนินธุรกิจ
ผ่านเกณฑ์เชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส
ถูกต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและหลักกฎหมาย

1 ใน สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย คว้ารางวัลThailand Top Company Awards 2558สาขาการประกัน

2557

รางวัลสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (IOD)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้าน
การทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รางวัลสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (IOD)

2557

รางวัลศูนย์รับรองและแก้ไขปัญหาผู้บริโภคดีเด่น
(CALL CENTRE)

กรุงเทพประกันชีวิตก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการเต็มรูปแบบ
รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาผู้บริโภคดีเด่นประจำปี 2557
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้บริโภค (Call Centre) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
เนื่องในโอกาสที่กรุงเทพประกันชีวิตเป็นผู้ประกอบการที่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์
และการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ตอกย้ำมาตรฐาน
การจัดการและคุณภาพการให้บริการอันเป็นเลิศอย่างแท้จริง

รางวัลศูนย์รับรองและแก้ไขปัญหาผู้บริโภคดีเด่น(CALL CENTRE)

2557

รางวัลองค์กรโปร่งใสประจำปี 2556

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลชมเชยองค์กร โปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556 (NACC Integrity Awards 2013) ถือเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงรายเดียวที่ได้รับเกียรติในรางวัล นี้ โดยเกณฑ์การคัดเลือกดูจากนโยบายและการดำเนินงานด้วยหลัก ธรรมาภิบาล โปร่งใส มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการ เสริมสร้างความมั่นคงทาง การเงินให้กับประชาชน ทั้งการสร้างหลักประกันและสร้างฐานะ พร้อมกับเสริมสร้างความมั่นคงขององค์กร ตลอดจนการสร้างสรรค์ สังคมในมิติต่าง ๆ

รางวัลองค์กรโปร่งใสประจำปี 2556

2556

รางวัลแห่งก้าวที่เติบโต
Thailand’s Corporate Brand Rising Star 2013

โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีอัตราการเติบโต
ของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดการเงินจากโครงการงานวิจัย
เรื่องการประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลแห่งก้าวที่เติบโตThailand’s Corporate Brand Rising Star 2013

2555

กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับรางวัล Best Quality Management Award 2012

เนื่องในโอกาสที่บริษัทมีการรักษาระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ต่อเนื่องมายาวนานกว่า 9 ปี บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบ บริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถึอหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การเพื่มมูลค่าและการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับรางวัล Best Quality Management Award 2012

2554

รับรางวัลบริษัทประกันชีวิต
ที่มีการบริหารงานดีเด่น 2554

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้คัดเลือกให้กรุงเทพประกันชีวิต เป็น
บริษัทฯที่ได้รับรางวัล "บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงาน
ดีเด่นอันดับที่ 2 ประจำปี 2554" โดย คุณโชน โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เข้ารับรางวัลจาก
คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2555 ณ.
ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์

รับรางวัลบริษัทประกันชีวิต  ที่มีการบริหารงานดีเด่น 2554

2550

รับรางวัลบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2550 และ 2551

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย(คปภ.) ได้คัดเลือกให้กรุงเทพประกันชีวิต เป็น
"บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 2
ประจำปี 2550" และบริษัทประกันชีวิตทีการบริหารงาน
ดีเด่นรางวัลชมเชยประจำปี 2551" โดยคุณชาญ วรรธณะกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เข้ารับรางวัล จาก คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี ในงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รับรางวัลบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2550 และ 2551
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ