รู้จักเรา

รางวัลแห่งเกียรติยศ

2565

รางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022

ประเภท “MOST ADMIRED COMPANY AWARD” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน พร้อมดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยยึดถือผู้เอาประกัน พันธมิตรทางการค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ โดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้แนวคิด “The Next Normal Transformation for Business Sustainability การปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในยุคปกติครั้งใหม่” เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแด่องค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ประจำปี 2565

รางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022

2564

รางวัล Most Innovative Health Insurance Company” ประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมสองปีซ้อน จากงาน International Finance Awards 2021

กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลสุดยอดบริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม หรือ Most Innovative Health Insurance Company 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากเวที International Finance Awards ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแก่องค์กรในอุตสาหกรรมการเงินที่มีการดำเนินกิจการที่โดดเด่นและมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับโลก จัดโดย International Finance นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำจากประเทศอังกฤษ สะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันสุขภาพอย่างครบวงจร ตลอดจนการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ผู้เอาประกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

รางวัล Most Innovative Health Insurance Company” ประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมสองปีซ้อน จากงาน International Finance Awards 2021

2564

รางวัล THSI

ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งใน 146 บริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2564 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ ตามหลักบรรษัทภิบาล ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนชุมชนและสังคม สู่การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

รางวัล THSI

2564

รางวัล “MOST ADMIRED COMPANY AWARD” THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021

นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รางวัลที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการเป็นบริษัทที่ครองใจผู้บริโภค พร้อมดูแลผู้เอาประกันภัยทุกคน ตลอดจนพันธมิตร คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและปกป้องคุณค่าชีวิต

รางวัล “MOST ADMIRED COMPANY AWARD” THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021

2564

นิตยสาร CEO Thailand

รางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี company of the year 2021

  • บริษัทประกันชีวิตยอดเยี่ยมแห่งปี
  • รางวัลประกาศเกียรติยศสูงสุดองค์กรที่มีพัฒนาการที่ต่อเนื่อง

รางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี company of the year 2021

  • บริษัทประกันชีวิตที่มีพัฒนาการองค์กรยอดเยี่ยมแห่งปี
  • รางวัลเพื่อเชิดชูและสดุดีผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม รวมทั้งสดุดีองค์กรต้นสังกัดผลิตภัณฑ์

รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี PRODUCT OF THE YEAR 2021

  • บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์
  • รางวัลที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่แบบอย่างที่ดีของในอนาคตและเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรุ่นหลัง

นิตยสาร CEO Thailand

2564

HR Excellence Awards 2021

Bronze Award Winner จากงาน HR Excellence Awards 2021 รางวัลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความสำเร็จและเป็นเลิศเทียบเท่าในระดับสากล โดยกลุ่ม Lighthouse Independent Media Pte Ltd, A Forum Media Group Company (Singapore)

HR Excellence Awards 2021

2563

รางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นลำดับที่ 2 ประจำปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานโดดเด่นทั้งในด้านผลการดำเนินงานทางการเงินที่มั่นคง การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และมอบประโยชน์ต่อสาธารณชน

รางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นลำดับที่ 2 ประจำปี 2563

2563

รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม (Best Design Excellence Award)

ประเภทพื้นที่ขนาดกลาง 200-262 ตารางเมตร จากงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 20 (MONEY EXPO 2020) ภายใต้แนวคิด BLA STEP TO WEALTH โดยมีการมอบรางวัลในงาน Money & Banking Awards 2020

รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม (Best Design Excellence Award)

2563

รางวัล Top Community Care Companies in Asia จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2020

กรุงเทพประกันชีวิตได้รับรางวัลนี้้เพราะเราเชื่่อมั่นว่าการที่บริษัทจะก้าวไปข้างหน้า เราต้องยืนหยัดและยั่งยืนไปพร้อมกับ คนไทยทุกคน เราได้ดำเนินกิจการพร้อมการดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคม (CSR) ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ชีวิติ ออกแบบได้” (Live as You Design) โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ ธุรกิจของบริษัท เป้าหมายหลักคือการส่งเสริมทักษะทางด้าน การเงินและการวางแผนการเงินให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทย รวมถึงคนในชนบทและผู้ที่ขาดแคลนโอกาสทางการเงิน เพื่อให้คนเหล่านั้นและครอบครัวได้มีชีวิตที่มั่นคงและมีความ สุขในทุกช่วงอายุ มีทักษะในการวางแผนการเงิน เพราะการเงิน และการวางแผนการเงินมีความสำคัญในการป้องกัน ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ตัวอย่างล่าสุดที่เห็นได้ชัดคือการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงจากเหตุการณ์นี้ได้ต้องคิดถึง และหมั่นวางแผนสร้างความมั่นคงทางการเงิน เราบ่มเพาะ ที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพคอยให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับ แผนประกันภัย การลงทุนในกองทุนรวม และการวางแผน ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลดังกล่าวนับเป็นเครื่อง ยืนยันความมุ่งมั่นของเราในการลดช่องว่างทางสังคมและ เศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนมีชีวีติ ที่ดีขึ้น และเพื่อคุณภาพชีวิติที่ดีในสังคมส่วนรวม

รางวัล Top Community Care Companies in Asia จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2020

2560

รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่นประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล โดย นางอรนุช สำราญฤทธิ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส สายประกันชีวิต ขึ้นรับประกาศเกียรติคุณแสดงถึงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์รับเรื่องและการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการให้บริการยึดหลักบริการด้วยใจ และบริการตามหลัก One-Stop Service ดังนั้นงานบริการลูกค้า บริษัทจึงมุ่งมั่นต่อการพัฒนาบริการและช่องทางการติดต่อกับลูกค้า และตัวแทน ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ และระบบอัตโนมัติ มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิตอล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในงานบริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ที่มีมาตรฐานบริการเดียวกัน ทั้งสำนัก ในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทยังได้พัฒนางานบริการลูกค้า โดยมีโครงการต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ บริการแจ้งเตือนผ่าน SMS แก่ผู้เอาประกันเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันภัย ผลการอนุมัติสินไหมทดแทน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการบริการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผ่านระบบบริการลูกค้า (Smart Customer) ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง การนำระบบรับฝากข้อความเสียง (Voice Mail) มาใช้ในการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ไม่ให้ลูกค้าถือสายรอนาน และ ทำให้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสาร ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการบริการให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล ISO ที่ได้รับมาอย่างยาวนาน ด้วยคุณภาพการบริการและมาตรฐานคอลเซ็นเตอร์ระดับสากล

รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

2563

รางวัลบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจสูงที่สุดแห่งปี(Most Trusted Brand Award) จากงาน Thailand Top Company Awards 2020

ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อสังคมแห่ง อนาคต” (Smart Businesses for Future Societies) ตอกย้ำความไว้ใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าทุกคนที่มีต่อ กรุงเทพประกันชีวิตกว่า 69 ปี ของการดำเนินธุรกิจ ไม่เพียง มอบความมั่งคั่งทางการเงินผ่านการวางแผนการเงินที่เหมาะ สมให้กับลูกค้า แต่ยังมอบความอุ่นใจในทุกย่างก้าวของคนไทย และการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร รอบด้านอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่่อตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกกลุ่มได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์

รางวัลบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจสูงที่สุดแห่งปี(Most Trusted Brand Award) จากงาน Thailand Top Company Awards 2020

2563

รางวัล Product Innovation Awards 2020

สุุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2020 ในกลุ่ม สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทประกันสุขภาพที่่ตอบโจทย์ผู้บริโภค มากที่สุด กับแผนประกัน “บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์” จาก งาน “Business+ Product Innovation Awards 2020” ตอกย้ำความแข็งแกร่งการพัฒนาแนวความคิดในการพัฒนา สินค้าและบริการอย่างไม่หยุดยั้งเพื่่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค อย่างครอบคลุม และคุ้มค่า ซึ่่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้กรุงเทพประกันชีวิตมี แนวคิดในการคิดค้นผลิตภัณฑ์มาจาก คำว่า “ความคุ้มครองครบ จบในที่่เดียว” ความโดดเด่นของ แบบประกันนี้้คือ ความครอบคลุมที่หลากหลาย รวมถึง คุ้มครองด้วยวงเงินเอาประกันภัยที่สูง ครอบคลุมทั้งการรักษา ทั่วไป โรคร้ายแรง หรือแพทย์ทางเลือก ทำให้ผู้เอาประกันหมด กังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คาดคิดได้แน่นอน

รางวัล Product Innovation Awards 2020

2564

รางวัลอันทรงเกียรติ THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2020 และ HR EXCELLENCE AWARDS 2020

จากงานประกาศรางวัล 15th EMPLOYER BRANDING AWARDS ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่่แข็งแกร่งด้านพัฒนาบุคลากร อย่างมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่่อนองค์กรสู่ความยั่่งยืน รางวัล ที่่ทางบริษัทได้รับในครั้งนี้มาจากความร่วมมือของบุคลากรทุก ภาคส่วนขององค์กร ทั้งผู้บริหารและพนักงานที่ได้ทุ่มเทแรง กายแรงใจทำงาน ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับบริษัท ตลอด จนการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ในเรื่องของการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ในด้าน Business Innovation & Design Thinking รวมถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในองค์กร มีการเรียนรู้ ซึ่งรางวัลนี้เป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพในการ บริหารองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคลอย่างมีคุณภาพ ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนา บุคลากรของกรุงเทพประกันชีวิต ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการ ขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการพัฒนาด้านบุคลากรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดของธุรกิจประกันชีวิต และให้องค์กร มีความพร้อมจากภายในองค์กรสู่ภายนอก ในด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศ

รางวัลอันทรงเกียรติ THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2020 และ HR EXCELLENCE AWARDS 2020

2562

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่่มีการบริหารงานดีเด่น (Prime Minister’s Insurance Awards) ลำดับที่่3

กรุงเทพประกันชีวิติ ได้รับเลือกให้รับรางวัล บริษัทประกันชีวิติ ทีมีการบริหารงานดีเด่น (Prime Minister’s Insurance Awards) ลำดัับที่่3ประจำปี2562 จากสำนักงานคณะ กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อีกครังหนึ่ง รางวัลนี้ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์อันเหมาะสม ทั้งความมั่นคงของบริษัท การพัฒนาที่โดดเด่น ทั้งทางด้าน ผลิตภัณฑ์ตัวแทนประกันชีวิต การดูแลผู้เอาประกันภัย และ การพัฒนาระบบพื้นฐานด้านดิจิตอลเพื่อตอบโจทย์ความ ต้องการผู้เอาประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิต นอกจาก นี้บริษัทยังดำเนินงานเพื่อตอบแทนสังคมของเราอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อความสุขของผู้เอาประกันภัยและคนไทยทุุกคน

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่่มีการบริหารงานดีเด่น (Prime Minister’s Insurance Awards) ลำดับที่่3

2561

รางวัล Most Innovative Health Product Thailand บริษัทยอดเยี่่ยมด้านนวัตกรรมประกันสุขภาพ จากงาน International Finance Awards 2019

ตอกย้ำความแข็งแกร่งของกรุงเทพประกันชีวิติในความโดดเด่น ด้านการพัฒนาประกันสุขภาพ รางวัลนียังเป็นรางวัลที่เชิดชู เกียรติให้แก่องค์กรในภาคอุุตสาหกรรมการเงินระดับสากล ที่มีการดำเนินกิจการที่โดดเด่นและมีคุณค่าต่อภาคการเงิน ในระดับโลก จัดโดย International Finance Magazine นิตยสารชั้นนำจากประเทศอังกฤษ ที่นำ เสนอข้อมูลบทวิเคราะห์ ตลาดการเงินทั่วโลกให้แก่ผู้บริหารชั้นนำของโลก

รางวัล Most Innovative Health Product Thailand บริษัทยอดเยี่่ยมด้านนวัตกรรมประกันสุขภาพ จากงาน International Finance Awards 2019

2560

รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2560

กรุงเทพประกันชีวิต ตอกย้ำผู้นำธุรกิจประกัน 3 ปีซ้อน คว้ารางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017” องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงถึง 55,188 ล้านบาท ซึ่งจัดอันดับโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงเทพประกันชีวิต ขึ้นรับรางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลนี้นับเป็นอีกแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความสุข และความมั่นคงทางการเงินแก่ประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2560

2560

รางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2017

กรุงเทพประกันชีวิตคว้ารางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING
AWARDS 2017 ประเภทบูธสวยงามดีเด่น ประเภทพื้นที่ขนาด
200-250 ตร.ม. โดยคุณวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรุงเทพประกันชีวิตขึ้นรับรางวัลจากดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากความสร้างสรรค์
ในการออกแบบและสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน โดยบูธของ
กรุงเทพประกันชีวิตในงาน Money Expo 2017 ได้ออกแบบภายใต้
แนวคิดพื้นที่ร่วมสุขในยุคนวัตกรรมการเงิน 4.0 ด้วยบรรยากาศ
ของบ้านที่อบอุ่นและทันสมัย พร้อมให้บริการนวัตกรรมการวางแผน
การเงินที่ตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบัน

รางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2017

2558

รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2557

​นายเชิดชู โสภณพนิช(ซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2557 จากนายอดิศักดิ์ ตันติวรวงศ์(ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะที่เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นประจำปี 2557 จาก คปภ. ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้มอบเพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย และผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจประกันภัย เพื่อส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา เป็นที่ยอมรับของประชาชน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันมั่นคงของกรุงเทพประกันชีวิต ทั้งด้านบริหารงาน และบุคลากร ในฐานะผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรุงเทพประกันชีวิตที่ทำให้บุคลากรทุกคนพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจ พัฒนาคุณภาพการบริหารงานด้านต่างๆ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป เพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งของประชาชนอย่างแท้จริง 

รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2557

2558

รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (CALL CENTER)

รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนยรับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค ดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แสดงถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการของศูนย์รับเรื่อง และการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ซึ่งบริษัทเน้นความสำคัญในเรื่องการให้บริการ ที่เป็นเลิศ ตลอดจนการรับเรื่องและการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน ต่าง ๆ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง บนหลักความยุติธรรม ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเน้นด้าน การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันบริษัทมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความ สะดวกแก่ลูกค้า ในการให้บริการข้อมูล แก้ไขปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center : CSC) สำนักงานใหญ่ และสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (Website) เฟสบุ๊ก (Facebook) เป็นต้น

รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (CALL CENTER)

2558

การรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

​กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบใบประกาศการรับรอง ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือการรับรองมาตรฐานการ จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management systems (ISMS)) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง ISO/IEC 27001:2013 ถือเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ให้กับระบบสารสนเทศขององค์กรเน้นการจัดการข้อมูลที่สำคัญ และ ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความ มั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กรอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบ ISO/ IEC 27001:2013 ภายใต้ขอบข่ายการรับรอง Information security management system for data center infrastructure, Facilities management and operation controls excluding software, Application design and development.​

การรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

2559

ภาคีเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งกิจกรรมเพื่อการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ และกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงวัย ให้ใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีความสุข ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม รวมถึงสามารถสร้างอาชีพ และรายได้
​ที่ต่อเนื่องหลังเกษียณ

ภาคีเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

2559

รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2559

กรุงเทพประกันชีวิตรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง โดยเป็น “องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ประจำปี 2559” มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดถึง 66,966 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความเติบโต และความมั่นคงของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน​ในอนาคต

รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2559

2559

บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2558

รางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2558” เป็นรางวัลที่ส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยและประกันชีวิตให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันมั่นคงขององค์กรตอกย้ำตำแหน่งผู้นำธุรกิจประกันชีวิต ทั้งด้านการบริหารงานและด้านบุคลากรของบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ​โดยคุณคมคาย ธูสรานนท์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รับมอบรางวัล ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ประกันภัย และพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2558

2558

รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2558

นายโชน โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2015”ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะ เบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 19 องค์กร จาก 19 หมวดธุรกิจของอุตสาหกรรมในประเทศไทย รางวัลนี้มอบ ให้เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของแบรนด์องค์กร(Corporate Brand)ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนใน อนาคตโดยกรุงเทพประกันชีวิตเป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด โดยมีมูล ค่าแบรนด์สูงสุดถึง 56,117 ล้านบาทจากผลงานวิจัย “การประเมิน ค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทย” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้ รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี2557ในพิธีได้รับเกียรติ จากศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ กุณฑลีรื่นรมย์ (ซ้ายสุด) และอาจารย์ดอกเตอร์เอกก์ ภทรธนกุล (ขวาสุด) คณะผู้วิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียร อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2558

2558

รางวัลจากสำนักงานประกันสังคม เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น

สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำโครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
สถานประกอบการดีเด่น ให้แก่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อการนำส่งเงินสมทบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
และเป็นสถานประกอบการที่มีสถานะยังดำเนินกิจการและไม่มีหนี้
ค้างชำระ มีการนำส่งเงินสมทบถูกต้องครบถ้วนมาโดยตลอด

รางวัลจากสำนักงานประกันสังคม เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น

2558

รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 32

อีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ปรึกษาการเงินคุณภาพของกรุงเทพประกันชีวิต
นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร
เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ทีมงานกรุงเทพประกันชีวิต ทั้ง 521 คน
ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
ครั้งที่ 32 หรือ Thailand National Quality Awards (TNQA)
จากสมาคมประกันชีวิตแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ตัวแทน
ประกันชีวิตผู้ที่มีผลงานได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ตัวแทนประกันชีวิตที่พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนทางการ
เงินเพื่อความมั่งคั่งและความสุขแก่ประชาชนต่อไป ณ ห้องรอยัล
จูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 32

2558

รางวัลคุณภาพ ESG100 มุ่งสู่วิถียั่งยืน

กรุงเทพประกันชีวิตได้รับรางวัล ESG 100 Company จากสถาบัน
ไทยพัฒนา ในฐานะองค์กรที่มีผลดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่ง
แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จำนวน 100 บริษัท
สำหรับรางวัล ESG 100 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นที่ยอมรับ
ในทั่วโลก ถือเป็นมิติใหม่ของการขับเคลื่อนการลงทุนที่ยั่งยืน
ในประเทศไทย ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนสำหรับผู้ลงทุน
ที่พิจารณาเรื่องความน่าเชื่อถือ โปร่งใส เป็นพื้นฐาน และให้
ความสำคัญกับความรับผิดต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

รางวัลคุณภาพ ESG100 มุ่งสู่วิถียั่งยืน

2558

1 ใน สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย คว้ารางวัล
Thailand Top Company Awards 2558
สาขาการประกัน

ปี 2558 กรุงเทพประกันชีวิตได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัท
ที่ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2015
สาขาการประกัน เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จ
ระดับสูงของประเทศ รวมทั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัท
ตามวิสัยทัศน์ที่อยากให้คนไทย เห็นประโยชน์ของประกันชีวิต
และทำประกันให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต
รางวัลThailand Top Company Awards 2015 โดยมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ เป็นรางวัลที่มอบให้
บริษัทที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม ตามประเภทการดำเนินธุรกิจ
ผ่านเกณฑ์เชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส
ถูกต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและหลักกฎหมาย

1 ใน สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย คว้ารางวัลThailand Top Company Awards 2558สาขาการประกัน

2557

รางวัลสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (IOD)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้าน
การทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รางวัลสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (IOD)

2557

รางวัลศูนย์รับรองและแก้ไขปัญหาผู้บริโภคดีเด่น
(CALL CENTRE)

กรุงเทพประกันชีวิตก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการเต็มรูปแบบ
รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาผู้บริโภคดีเด่นประจำปี 2557
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้บริโภค (Call Centre) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
เนื่องในโอกาสที่กรุงเทพประกันชีวิตเป็นผู้ประกอบการที่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์
และการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ตอกย้ำมาตรฐาน
การจัดการและคุณภาพการให้บริการอันเป็นเลิศอย่างแท้จริง

รางวัลศูนย์รับรองและแก้ไขปัญหาผู้บริโภคดีเด่น(CALL CENTRE)

2557

รางวัลองค์กรโปร่งใสประจำปี 2556

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลชมเชยองค์กร โปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556 (NACC Integrity Awards 2013) ถือเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงรายเดียวที่ได้รับเกียรติในรางวัล นี้ โดยเกณฑ์การคัดเลือกดูจากนโยบายและการดำเนินงานด้วยหลัก ธรรมาภิบาล โปร่งใส มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการ เสริมสร้างความมั่นคงทาง การเงินให้กับประชาชน ทั้งการสร้างหลักประกันและสร้างฐานะ พร้อมกับเสริมสร้างความมั่นคงขององค์กร ตลอดจนการสร้างสรรค์ สังคมในมิติต่าง ๆ

รางวัลองค์กรโปร่งใสประจำปี 2556

2556

รางวัลแห่งก้าวที่เติบโต
Thailand’s Corporate Brand Rising Star 2013

โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีอัตราการเติบโต
ของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดการเงินจากโครงการงานวิจัย
เรื่องการประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลแห่งก้าวที่เติบโตThailand’s Corporate Brand Rising Star 2013

2550

รับรางวัลบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2550 และ 2551

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย(คปภ.) ได้คัดเลือกให้กรุงเทพประกันชีวิต เป็น
"บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 2
ประจำปี 2550" และบริษัทประกันชีวิตทีการบริหารงาน
ดีเด่นรางวัลชมเชยประจำปี 2551" โดยคุณชาญ วรรธณะกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เข้ารับรางวัล จาก คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี ในงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รับรางวัลบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2550 และ 2551

2554

รับรางวัลบริษัทประกันชีวิต
ที่มีการบริหารงานดีเด่น 2554

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้คัดเลือกให้กรุงเทพประกันชีวิต เป็น
บริษัทฯที่ได้รับรางวัล "บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงาน
ดีเด่นอันดับที่ 2 ประจำปี 2554" โดย คุณโชน โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เข้ารับรางวัลจาก
คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2555 ณ.
ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์

รับรางวัลบริษัทประกันชีวิต  ที่มีการบริหารงานดีเด่น 2554

2555

กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับรางวัล Best Quality Management Award 2012

เนื่องในโอกาสที่บริษัทมีการรักษาระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ต่อเนื่องมายาวนานกว่า 9 ปี บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบ บริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถึอหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การเพื่มมูลค่าและการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับรางวัล Best Quality Management Award 2012
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ