รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการบริหาร
 1. คุณคมคาย ธูสรานนท์

  ประธานกรรมการบริหาร

 2. คุณสาวิตรี รมยะรูป

  กรรมการบริหาร

 3. คุณยูอิชิ ฮอนด้า

  กรรมการบริหาร

 1. เวทิศ อัศวมังคละ

  กรรมการบริหาร

 2. คุณโชน โสภณพนิช

  กรรมการบริหาร


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนโยบายคำสั่งใด ๆ ที่คณะกรรมการ บริษัทกำหนด และให้มีอำนาจอนุมัติและ/หรือเห็นชอบแก่การดำเนินการใด ๆ ตามปกติและอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการ ทั่วไป ตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ นอกจากนั้นให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองข้อพิจารณา ต่าง ๆ ที่จะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป
 2. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะ กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใดอันเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดแทนตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ